izvor podataka: poirot

Naziv

Kolidiareja i kolienterotoksemija prasadi : mukozna imunost i imunomodulacija

Pig colidiarrhea and colienterotoxemia: mucosal immunity and immunomodulation

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

053-0532265-2255

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama