izvor podataka: poirot

Magnetoelektrični multiferoični sustavi

Multiferroic and magneto-electric systems


Multiferoici su materijali u kojima magnetski i električni poredak koegzistiraju, što je važno za temeljnu fiziku i primjenu, posebno zbog mogućeg spajanja dva reda. Iako mnogi materijali pokazuju neizravne znakove magneto-električne sprege, izravni eksperimentalni dokazi ipak bi mogli poboljšati naše znanje o mehanizmima spajanja i suživota dva reda. Stoga bi nadogradnja postojećih SQUID i VSM magnetometara koja omogućava istraživanje utjecaja električnog polja na magnetizaciju, kao i izgradnja instrumentacije za mjerenje električne polarizacije u primijenjenom magnetskom polju, otvorila velike mogućnosti za magnetno-električna istraživanja multiferroics. Multiferroicity se pojavljuje u različitim skupinama materijala, a istraga bi bila usmjerena na posebno obećavajuće. Novi metalno-organski okviri vrlo su perspektivni i radit ćemo na njihovoj sintezi i modifikacijama kako bismo razumjeli i utjecali na njihovo magneto-električno ponašanje. Nadalje, necentrosimetrični metalni oksidi, kao i njihove nanočestice, nude velike mogućnosti za sintezu i modifikaciju multifernih svojstava. Predloženo multidisciplinarno istraživanje rezultiralo bi novim spojevima i instaliranom opremom za cjelovitu magnetsku i električnu karakterizaciju potrebnu za istraživanje multiferroika, dajući cjeloviti skup eksperimentalnih rezultata, dopunjen detaljnim teorijskim proračunima. Zajednički rad vodio bi razvoju neovisne istraživačke karijere i rastu novog tima, jačajući suradnju i obrazovanje. Omogućio bi plodno okruženje za konkurentno sudjelovanje u istraživanjima na međunarodnoj razini u okviru ove najsuvremenije teme fizike kondenzirane materije i znanosti o materijalima, zbog okupljanja ljudskih i drugih znanstvenih resursa oko proizvodnje novih multiferojskih sustava te njihovo cjelovito eksperimentalno i teorijsko proučavanje.

Multiferroics are materials where the magnetic and electric orders coexist, being important for fundamental physics and applications, especially due to possible coupling of the two orders. While many materials show the indirect signs of the magneto-electric coupling, the direct experimental evidences could still improve our knowledge about mechanisms of the coupling and coexistence of two orders. Therefore, the upgrade of the existing SQUID and VSM magnetometers enabling investigation of influence of the electric field onto the magnetization, and also build up of instrumentation for measurement of electric polarization in applied magnetic field, would open large possibilities for magneto-electric research of the multiferroics. Multiferroicity appears in different groups of materials and investigation would be focussed on especially promising. New metal-organic frameworks are very perspective, and we will be working on their synthesis and modifications, in order to understand and influence their magneto-electric behaviour. Further, non-centrosymmetric metallic oxides, as well as their nanoparticles, offer large possibilities for the synthesis and modification of multiferroic properties. Proposed multidisciplinary research would result with the novel compounds and installed equipment for complete magnetic and electric characterization needed in research of multiferroics, giving integral set of experimental results, supplemented with detailed theoretical calculations. Joint work would lead to development of the independent research careers and growth of new team, strengthening the collaboration and education. It would enable the fertile environment for the competitive involvement in the research at international level within this state-of-the-art topic of condensed matter physics and materials science, because of assembling the human and other scientific resources around production of the new multiferroic systems and their complete experimental and theoretical study.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

FerMaEl

UIP-2014-09-8276

01.06.2015

06.01.2018

nije evidentirano

HRK 808.000,00