izvor podataka: poirot

Naziv

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Dictionary of Church Slavonic Language of Croatian Redaction

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

090-0900998-0993

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama