izvor podataka: poirot

Naziv

Metamorfni i magmatski događaji u podlozi Panonskog bazena i Dinaridima

Metamorphic and magmatic events in the Pannonian Basin basement and Dinarides

Opis projekta

Metamorfni i magmatski kompleksi podloge južnog dijela Panonskog bazena i unutarnjih Dinarida predstavljaju jedne od najslabije istraženih stijenskih kompleksa unutar ostataka variscijskog i alpinskog lanca Europe. Postojeći članci nude nekoliko različitih i dijelom kontradiktornih pogleda, s otvorenim pitanjima o detaljima magmatske, metamorfne i deformacijske povijesti, određivanju termalnih događaja i vremenu rasta minerala. Pitanja izviru iz nedostataka objavljenih podataka o starosti zbog nepotpunih opisa mineralnih zajednica, uvjeta nastanka i njihovih međuodnosa. Da bi se utočnili podaci o starosti i povezali s određenom mineralnom zajednicom ciljano će se istraživati mineralne parageneze analitičkim metodama kao što su stupanj „kristaliniteta“ illita i klorita, vitrinitna refleksija, rentgenska difrakcija i fluorescencija, mikrosonda, geotermobarometrija, K-Ar i Ar-Ar te „in-situ“ određivanja starosti na monacitu i cirkonu. Time će se pouzdano definirati uvjeti nastanka i starost kristalinih kompleksa, pri čemu će se posebna pažnja usmjeriti na petrološko-geokemijske karakteristike stijena, uključujući njihov geotektonski smještaj. Iako će temelj istraživanja biti na starijim magmatskim i metamorfnim stijenama pažnja će biti posvećena i produktima mlađeg vulkanizma te utjecaju mlađih događaja na starije. U okviru naših prethodnih projekata određene su starosti dijela magmatskih i metamorfnih stijena Tisije Th-U-Pb metodom na monacitu i cirkonu odnosno na nekoliko lokaliteta u paleozojskim kompleksima K-Ar i Ar-Ar metodom. Uslijed primjene novih metoda dobiveni su i krajnje neočekivani rezultati u utvrđivanju starosti vremenski odvojenih faza magmatizma i metamorfizma (perm, silur, ordovicij, prekambrij) te dosad neregistrirane kredne starosti unutar slavonskog kompleksa. Za očekivati je da će se predloženim istraživanjima moći definirati regionalni termalni događaji uz registriranje manje intenzivnih događaja i faza. Na temelju korelacije podataka iz podloge Panonskog bazena, te variscijskih i alpinskih kompleksa susjednih planinskih lanaca razviti će se evolucijski model. Rezultati će biti provjerljivi putem znanstvene suradnje i razmjene te objavljivanjem znanstvenih radova u relevantnim časopisima. Novi rezultati će biti korisni u rekonstrukciji geodinamske evolucije te nužna podloga za nastavak programskih istraživanja koja bi u konačnici mogla dati odgovor na „problem“ evolucije naših prostora.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

119-1191155-1156

01.01.2007

01.01.2014

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama