izvor podataka: poirot

Naziv

Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima

Surface and interface engineering of nanoparticles in adhesive nanomaterials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

125-1252971-2575

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama