izvor podataka: poirot

Naziv

Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša

New Formulations of Materials, Prints Characteristics and Environment Factors

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

128-1281955-1953

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama