izvor podataka: poirot

Naziv

Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu

Triplex Confinium: Croatian Multiple Borderlands in Euro-Mediterranean Context

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300855-0860

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama