izvor podataka: poirot

Radioaktivnost u okolišu, detekcija i primjena

Radioactivity in the environment, detection and application


Radioaktivni plin radon (Rn-222), koji udišemo zajedno sa zrakom, nastaje radioaktivnim raspadom uranija (U-238) koji se u različitim koncentracijama nalazi u tlu. Poznato je da duže ekspozicije radonu i njegovim potomcima povećavaju rizik od nastanka plućnog karcinoma. Nakon prethodno izvedenih mjerenja koncentracije radona u stambenim objektima u Osijeku, a zatim i sustavnih mjerenja radona u hrvatskim toplicama, planirana su sustavna mjerenja radona u stambenim objektima u svim županijama RH, kao i mjerenja koncentracije aktivnosti radona u tlu. Dodatni kriterij pri odabiru mjernih lokacija je i tzv. mrežni pristup (engl. grid approach) koji se primjenjuje pri izradi nacionalnog radonskog zemljovida za RH. Prema naputcima Združenog istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research Centre of the European Commission), cijeli kopneni teritorij EU podijeljen je u kvadratnu mrežu čija je jedinična ćelija veličine 10x10 km2. Na teritoriju RH ukupno se nalazi oko 700 polja u kojima mjerimo koncentraciju aktivnosti radona, nasumičnim izborom lokacije po minimalno tri jednogodišnja mjerenja u stambenim objektima, i po nekoliko mjerenja koncentracije aktivnosti radona u tlu. Time se uključujemo u izradu Europskog atlasa prirodnog zračenja kojeg priprema i koordinira Združeni istraživački centar. Za izvođenje reprezentativnih nacionalnih mjerenja u stambenim objektima i u tlu RH (4,4 milijuna stanovnika, 1,6 milijuna stanova), uz posjet slučajno odabranoj adresi i suglasnost stanara, uzimaju se podaci o gradnji objekta te se dogovara postavljanje pasivnog radonskog detektora nuklearnih tragova (LR-115). Nakon godine dana i prikupljanja detektora, iste kemijski jetkamo, mjerimo gustoće tragova i određujemo pripadne koncentracije aktivnosti radona. Radon u tlu mjerimo na dubini od 0,8 m aktivnom metodom pomoću mjernog uređaja AlphaGuard; zatim se istražuje korelacija između koncentracija radona u tlu i koncentracije radona u zraku u stambenim objektima, uzimajući u obzir i različitu geološku strukturu lokacije. Radioaktivni plin radon (Rn-222) živi dovoljno dugo da prenese korisne informacije iz unutrašnjosti Zemlje; koristimo ga u predviđanju seizmičkih aktivnosti. Kontinuirano se prate koncentracije radona u tlu i istražuje se povezanost uočenih varijacija s meteorološkim parametrima te sa seizmičkom aktivnošću tla. Istražuje se odnos između karakterističnih seizmičkih parametara (magnituda potresa i dr.) i radonskih anomalija. U posebnoj primjeni našeg iskustva s detektorima nuklearnih tragova (LR-115, CR-39) istražujemo odgovarajući način detekcije neutrona u okolišu. Za detekciju termalnih neutrona koristimo spomenute detektore u kombinaciji s borom kao konverterom; u tom slučaju bilježimo tragove nuklearne reakcije 10B(n, )7Li. Radi smanjenja šuma razvijena je metoda analize tragova, koja detektira koincidentne događaje. Metodu neutronske detekcije primjenjujemo u dozimetriji kozmičkog zračenja ponajprije za posade zrakoplova na visinama leta od oko 10 km, gdje neutroni doprinose približno s pola od ukupne brzine doze zračenja. Detektore nuklearnih tragova primjenjujemo također i u dozimetriji tijekom radioterapije na linearnom akceleratoru, gdje predstavljaju neželjeni doprinos ukupnoj dozi kako pacijenata tako i medicinskog osoblja u blizini.

The radioactive gas radon (Rn-222), which we inhale together with air, is formed by radioactive decay of uranium (U-238) which is found in soil in various concentrations. Prolonged exposure to radon and its progenies is known to increase the risk of developing lung cancer. After previously performed measurements of radon concentration in dwellings in Osijek, and then systematic measurements of radon in Croatian spas, systematic measurements of radon in dwellings in all counties of the Republic of Croatia are planned, as well as measurements of radon activity in soil gas. An additional criterion when choosing measurement locations is the so-called grid approach used in the development of the national radon map for the Republic of Croatia. According to the instructions of the Joint Research Centre of the European Commission, the entire territory of the EU is divided into a square grid whose unit cell is 10x10 km2. On the territory of the Republic of Croatia there are about 700 cells in which we measure the radon concentration activities at minimum three random selected locations for one-year measurements in dwellings and several measurements (usually 3-5) of radon activity concentration in soil gas. We are thus involved in the creation of the European Atlas of Natural Radiation, which is prepared and coordinated by the Joint Research Centre. To perform representative national measurements in dwellings and in the soil of the Republic of Croatia (4.4 million inhabitants, 1.6 million dwellings), with a visit to a randomly selected address and the consent of tenants, data on building construction are taken and a passive nuclear track etched radon detector (LR-115) is installed. After one year, detectors are collected and chemically etched, track densities are determined and corresponding concentrations of radon activities are calculated. Radon in the soil gas is measured at a depth of 0.8 m by the active method using an AlphaGuard measuring device; then, the correlation between radon concentrations in the soil gas and radon concentrations in the indoor air is investigated, taking into account the different geological structure of the site. The radioactive gas radon (Rn-222) lives long enough to transmit useful information from the interior of the Earth; we use it to predict seismic activity. Radon concentrations in the soil are continuously monitored and the connection of the observed variations with meteorological parameters and with seismic activity of the soil is investigated. The relationship between characteristic seismic parameters (earthquake magnitude, etc.) and radon anomalies is investigated. In a special application of our experience with nuclear trace detectors (LR-115, CR-39), we investigate the appropriate way of detecting neutrons in the environment. For the detection of thermal neutrons we use detectors in combination with boron as a converter; in this case we record traces of the nuclear reaction 10B (n, α) 7Li. In order to reduce noise, a method of trace analysis has been developed, which detects coincidental events. The neutron detection method is applied in cosmic radiation dosimetry primarily for aircraft crews at flight altitudes of about 10 km, where neutrons contribute approximately half of the total radiation dose rate. Nuclear track etched detectors are also used in dosimetry during radiotherapy on a linear accelerator, where neutrons represent an undesirable contribution to the total dose of both patients and nearby medical staff.


Radon u kućama; detektori nuklearnih tragova; radon u tlu; radonski zemljovid RH

Indoor radon; nuclear track detectors; radon in soil; radon mapping of Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

286-0000000-3212

03.01.2008

12.03.2013

nije evidentirano

HRK 225.000,00