izvor podataka: poirot

Antički vodni sustavi grada Salone i Dioklecijanove palače i njihov utjecaj na održivost urbane sredine

Roman Water Systems of City of Salona and Diocletian's Palace and Their Impact on Urban Sustainability


Cilj projekta je studija dvaju rimskih vodnih sustava, napajanih s istog izvora - rijeke Jadro. Prvi, stariji vodni je sustav Salone, glavnog grada rimske provincije Dalmacije, iz I. stoljeća, a drugi, mlađi vodni je sustav Dioklecijanove palače u Splitu iz IV. stoljeća. Studijom će se analizirati i nastojati rekonstruirati ova dva urbana vodna sustava, koja su, u odnosu na korisnike, različita. Solinski sustav tipični je urbani sustav rimskog grada, dok je Dioklecijanov sustav poseban jer se odnosi na servisiranje utvrđene carske palače. Zbog različite namjene ova dva sustava omogućavaju detaljnije istraživanje i komparativnu analizu njihovih karakteristika, recimo standardnog i carskog. Za razliku od djelomično sačuvanog vodnog sustava Palače (akvedukt je u funkciji) koji je fizički rekonstruiran i više proučavan, vodni sustav Salone većinom je nepoznat. Sustavi će se pojedinačno analizirati te na kraju usporediti kako bi se dobio presjek standarda planiranja, građenja i rada dvaju sustava, uobičajenog i carskog/naprednog. Istražit će se svi dijelovi vodoopskrbnog sustava: zahvat na izvoru rijeke Jadro, trasa i elementi akvedukta (kanali, mostovi i tuneli) od zahvata do naselja, razdjelne građevine, olovni cjevovod, uređaji za očuvanje i poboljšanje kakvoće vode te pitanja kvalitete i količine vode. Istraživanja sustava odvodnje odnosit će se na sustav otpadnih/fekalnih voda i sustav odvodnje oborinskih voda, kao i na zaštitu naselja od obodnih površinskih i podzemnih voda. Pored navedenog, proučit će se metode, materijali i tehnička rješenja koja su koristili rimski inženjeri te će ih se usporediti sa suvremenim rješenjima. Sve će se to dovesti u vezu sa socioekonomskim i ekološkim okvirom koji je postojao u vrijeme njihovog građenja i rada. Rad će se temeljiti na svim prikupljenim podacima o do sada istraženim dijelovima vodnog sustava te novim arheološkim istraživanjima financiranim iz sredstava ovog projekta. Postojeći topografski i arhitektonski snimci će se objediniti te nadopuniti novim snimcima koji će omogućiti rekonstrukciju čitavog sustava i njegovih dijelova. Tim koji radi na projektu je multidisciplinaran i sastoji se od inženjera građevine i arhitekture te arheologa. Osim novih saznanja o planiranju, izgradnji i održavanju rimskih vodnih sustava, pokušat će se utvrditi i utjecaj istih na održivost življenja na razmatranom području. Projektom će biti dobiveni podaci neophodni za zaštitu dijelova sustava od propadanja kako bi ih se moglo pravilno prezentirati, a neke dijelove ponovo staviti u upotrebu kako bi se trajnije zaštitili.

The aim of the project is to study two Roman Water Systems which are using the same water source - Jadro spring. First one is Water System of Salona, capital of Roman province Dalmatia, from the 1st century, and the second one is of Diocletian's Palace in Split from 4th century. The study will consist of analysis and reconstruction of two, by its purpose, different Water System, one of typical urban character and another very specific of Emperor Palace. Unlike the Water System of the Palace, which is partly preserved (aqueduct is in function) and therefore more studied, the Water System of Salona is mostly unknown. They will be studied separately using the same methodology. All parts of Water Supply system will be studied: water intake on Jadro spring, route and elements of the aqueduct (channel, bridges and tunnels), water distribution tanks, lead pipe network and water appliances together with water quantity and quality issues. The study of sewage will consider wastewater and storm water drainage, as well as the protection from external surface water and groundwater. Besides those, methods, materials and techniques used by Roman engineers to establish efficient urban Water System indispensable for the life and health of the citizens will be analyzed and compared with modern system. The study will be based on collecting all data regarding explored elements of the Water System and on new archaeological excavations financed by this project. Existing topographic and architectonic surveys will be summarized and supplemented by new ones which will enable reconstruction of the whole system and elements. The project team is multidisciplinary and gathers civil engineers, architects and archaeologist. Apart from new knowledge about the planning, building and maintaining Roman Water Systems this project will give necessary data to protect elements of the system form devastation, to make a proper presentation and even to put some elements is use.


urban water system, Salona, Dioclrtian's palace, Aqueduct, Sewege

Znanstveno-istraživački projekti

RWSCSDP

IP-2013-11-9852

01.09.2014

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 581.500,00