izvor podataka: poirot

Bioindikatori vodenih masa u Jadranu

Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)


Međugodišnje promjene u obrascima cirkulacije i dinamici vodene mase jako utječu na biogeokemijske procese u Jadranskom moru, posljedično utječući na funkcioniranje jadranskog ekosustava. Specifične ekološke sklonosti fitoplanktona pokreću njihovu vremensku i prostornu raspodjelu, odražavajući njihovu ovisnost o određenim temperaturnim rasponima, razinama svjetlosti, dostupnosti hranjivih sastojaka i ostalim gradijentima okoliša. Stoga se neki svojti fitoplanktona mogu koristiti kao sredstvo za praćenje vodene mase. Ovdje predlažemo interdisciplinarnu studiju gdje se oceanografija, taksonomija fitoplanktona i molekularno prepoznavanje kombiniraju za otkrivanje i praćenje vodenih masa. Dva zimska krstarenja južnim Jadranom provest će se s položajima stanica i dubinama. Otkrivanje vodene mase temeljit će se na unaprijed definiranim fizičkim karakteristikama; međutim, također planiramo koristiti optička mjerenja zajedno s predloženim uzorkovanjem kako bismo razvili optički zasnovan kriterij za definiranje ciljanih vodenih masa. Zajednica fitoplanktona procijenit će se pomoću više alata kako bi se potvrdila prisutnost i utvrdila raspodjela, obilje i raznolikost predloženih biotracera u uzorkovanim vodenim masama. Uz varijabilnost i trendove jadranske cirkulacije, kao i karakteristike vodne mase koje donosi promjena klime, vjerujemo da je predložena studija pravodobna i potrebna jer nudi holistički i integrirani pristup oceanografiji Jadrana. Što je najvažnije, ova studija predlaže razvoj novog seta interdisciplinarnih alata koji će biti ključni za buduće istraživačke aktivnosti.

Interannual changes in the circulation patterns and water mass dynamics highly influence biogeochemical processes in the Adriatic Sea, consequently impacting the functioning of the Adriatic ecosystem. Specific phytoplankton ecological preferences drive their temporal and spatial distribution, reflecting their dependence on specific temperature ranges, light levels, nutrient availability and other environmental gradients. Hence, some phytoplankton taxa can be used as water mass tracers (biotracers). We hypothesize that picophytoplanktonic prokaryote Prochlorococcus and nanophytoplanktonic eukaryotes coccolithophores: Emiliania huxleyi and/or Gephyrocapsa oceanic are such organisms, and can be used for tracing water masses in the Adriatic. Here, we propose interdisciplinary study where oceanography, taxonomy of phytoplankton and molecular recognition are combined to detect and follow water masses. Two winter cruises in the southern Adriatic will be conducted with station positions and sampling depths defined in situ. Water mass detection will be based on pre-defined physical characteristics; however, we also plan to use optical measurements in conjunction with the proposed sampling to develop an optical based criterion for definition of the targeted water masses. Phytoplankton community will be assessed using multiple tools to confirm the presence and to determine distribution, abundance and diversity of the proposed biotracers in sampled water masses. With the variability and trends of the Adriatic circulation as well as the water mass characteristics brought on by changing climate, we believe that proposed study is timely and needed as it is offering a holistic and integrated approach to oceanography of the Adriatic. Most importantly, this study is proposing to develop a new set of interdisciplinary tools that will be essential for future research activities.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

BIOTA

UIP-2013-11-6433

01.10.2014

30.09.2017

nije evidentirano

HRK 943.960,00