izvor podataka: poirot

Naziv

Klima jadranske regije u njenom globalnom kontekstu

Climate of the Adriatic REgion in its global context

Opis projekta

Izvršit će se vremenska i prostorna statistička analiza klimatoloških varijabli, s naglaskom na promjene temperature i indeksa oborina ekstrema u jadranskoj regiji. Posebna pažnja posvetit će se analizi suše, poplava i vrućina. Istražit će se moguće promjene u klimatskoj pogodnosti za turizam. Dobivena mrežna polja postat će referentni podaci za validaciju klimatskih modela i ulaz u sustave upozorenja na bljesak poplave. Sadašnja i buduća klima mediteranskog područja ispitat će se analizom rezultata simulacija globalnog modela i primjenom statističkog i dinamičkog pristupa smanjenja skale. Također se planira koristiti rezultati eksperimenata temeljenih na povezanim modelima atmosfere i oceana iz trenutno pokrenutog projekta Med-CORDEX s ciljem analize udjela oceanske komponente u simulacijama nad Jadranskim morem i okolnim kopnenim područjem. Utvrdit će se trendovi i varijabilnost razine mora u mediteranskim podslivima i procijeniti doprinosi upravljačkih procesa. Razmotrit će se obalne poplave na sjevernom Jadranu i vremenska evolucija u pojavi ekstremnih razina mora u kontekstu porasta srednje razine mora. Konačno, starije varijante poluempirijske metode projiciranja globalne razine mora uspoređivat će se s nedavno općenitijom metodom. Očekuje se da će tako razmatrani projekt ispuniti tri važna kriterija (relevantnost, pouzdanost, izvedivost), baveći se jednim od rijetkih prioriteta koje je Europska unija istaknula u svojoj strategiji rasta Europa 2020, oslanjajući se na stanje države najmodernije metode analize i modeliranja podataka, te uključivanjem većine istraživača koji se bave proučavanjem fizičkih procesa povezanih s klimom u Hrvatskoj.

Temporal and spatial statistical analysis of climatological variables will be performed, with the emphasis on the multidecadal changes in temperature and precipitation indices of extremes in the Adriatic region. Particular attention will be paid to the analysis of drought, floods and heat waves. Possible change in climate suitability for tourism will be investigated. The obtained gridded fields will become a reference data for the validation of climate models and an input into the flash-flood warning systems. Current and future climate of the Mediterranean area will be examined by analyzing the results of global-model simulations and by using the statistical and dynamical downscaling approach. Simulations by RegCM4.2 regional climate model will be performed at the horizontal resolution of 12.5 km. Also planned is to utilize results from experiments based on coupled atmosphere-ocean models from the currently running Med-CORDEX project with a purpose of analyzing the contribution of oceanic component in the simulations over the Adriatic Sea and the surrounding land area. Trends and interdecadal variability of sea level in the Mediterranean sub-basins will be identified and contributions of the governing processes will be assessed. Coastal flooding in the Northern Adriatic and time evolution in occurrence of extreme sea levels in the context of mean-sea-level rise will be considered. Finally, older variants of semi-empirical method of projecting global sea level will be compared with the more general method recently developed. It is expected that the project thus considered will meet the three important criteria (relevance, reliability, feasibility), by addressing one of the few priorities put forward by the European Union in its growth strategy Europe 2020, by relying on the state-of-the-art methods of data analysis and modeling, and by involving a majority of researchers engaged in the study of climate-related physical processes in Croatia.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

CARE

IP-2013-11-2831

01.07.2014

30.06.2018

nije evidentirano

HRK 876.200

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama