izvor podataka: poirot

Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor

Cities of the Croatian Middle Ages: Urban Elites and Urban Space


U središtu ovog projekta je odnos između prostora i društva u gradovima hrvatskog srednjovjekovlja, odnos koji je u recentnoj međunarodnoj historiografiji naglašen kao ključan za razumijevanje urbane povijesti srednjega vijeka. Fokus projekta URBES su odabrani gradovi srednjovjekovne Slavonije (Gradec i Varaždin) i odabrani istočnojadranski gradovi, od istarskih komuna na sjeveru do Dubrovnika na jugu. Ovaj projekt istražuje razvijeni i kasni srednji vijek (trinaesto do šesnaesto stoljeće). Glavna hipoteza URBES-a je da su elite središnja društvena grupa odgovorna za urbane razvoje. Cilj projekta URBES je pružiti odgovore na pitanja kao: koja je bila uloga urbanih posjeda (s obzirom na njihovu veličinu, poziciju i kontinuitet) u oblikovanju srednjovjekovnih elita? Kako su se elite u odabranim gradovima hrvatskog srednjovjekovlja transformirale s obzirom na gradski prostor? Koji je bio njihov utjecaj na urbani prostor, i kakva je bila njihova prisutnost u urbanom prostoru? Na temelju bogatih postojećih baza podataka, projekt će rekonstruirati i analizirati gustu mrežu obitelji, kućanstava, nekretnina i kuća u odabranim gradovima i pratiti njihov razvoj tijekom vremena da bi se dobio novi uvid u društvene strukture i urbani prostor. Iako su gradovi hrvatskog srednjovjekovlja u središtu projekta URBES, projekt se namjerava fokusirati na pitanja koja nadilaze problem pojedinih gradova kako bi se uspoređivali slični fenomeni u širem geografskom i političkom kontekstu, te kako bi pratili rezidencijalnu mobilnost urbanih elita. Također, projekt predlaže interdisciplinarni pristup i korištenje relevantnih informatičkih mogućnosti.

At the centre of this project is the relationship between the space and the society in cities of Croatian Middle Ages, a relationship that in recent international historiography has been stressed as key to understanding of the urban history of the Middle Ages. The foci of URBES project are selected medieval Slavonian towns (Gradec and Varaždin) and selected Eastern Adriatic towns, from Istrian communes in the north to Dubrovnik in the south. This project examines High and Late Middle Ages (thirteenth to mid-sixteenth centuries). The main hypothesis of the URBES project is that the elites were central to urban developments. The goal of the URBES project is to provide answers to questions such as: What was the role of the urban estates (with regard to its size, location and continuity) in the formation of medieval elites? How did urban elites in chosen towns of Croatian Middle Ages transform in relation to urban space? What was their influence upon the urban space, and their presence in the urban space? On the basis of the rich extant databases, the project will reconstruct and analyse dense matrix of families, households, properties and buildings in chosen towns, and trace their evolution over time, gaining new insights into social structures and urban space. Although the cities of the Croatian Middle Ages are in the centre of URBES, the project will focus on the issues that go beyond the scale of individual towns in order to make comparisons of similar phenomena between cities and towns in a broader geographical and political context, and to trace residential mobility of the urban elites. Also, the project proposes the interdisciplinary approach, with the use of relevant IT possibilities.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

URBES

IP-2014-09-7235

15.09.2015

09.03.2020

nije evidentirano

HRK 457.230,00