izvor podataka: poirot

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Photochemistry of polycyclic molecules: From mechanistic studies to new drugs and medicinal applications


Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti. Glavna područja istraživanja za ostvarenje ovih ciljeva bila su ispitivanje fotokemijskih transformacija i pronalaženje njihovih mehanizama reakcija u tri osnovna smijera: A) Fotokemija policikličkih ftalimida za proizvodnju potencijalnih antitumorskih i antivirusnih lijekova; B) Fotokemijsko generiranje policikličkih kinon-metida; novih potencijalnih antitumorskih terapeutika; C) Razumijevanje fotokemijskih reakcijskih mehanizama prijenosa H+ i H· na primjerima fotokemijskih transformacija arilpirola i arilindola.

Photons are phenomenal reagents which open new opportunities in chemical synthesis that cannot be attained in the chemistry of ground state. The goal of the project was to find new photochemical transformations applicable in organic synthesis, as well as investigation of the photochemical reaction mechanisms. In addition, the aim of the project was to go beyond the state of the art, and ultimately find application of photochemistry in new medical treatments and synthesis of new compounds, potential drug molecules for treating malignant diseases. e main instrument for achieving the goals of the project was research on new photochemical transformations and finding ways of understanding their reaction mechanisms, which took three main directions: a) photochemistry of polycyclic phthalimides for the production of potential anticancer and antiviral agents; b) photochemical formation of polycyclic quinone methides, new potential anticancer therapeutics; c) understanding photochemical reaction mechanisms of H+ and H˙ transfer on the examples of photochemical transformations of aryl-pyrroles and aryl-indoles


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

02.05/25

01.07.2010

07.01.2013

nije evidentirano

HRK 900.000,00