izvor podataka: poirot

Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske

Croatian Rural Areas: Scenario-based Approach to Discuss Planning and Development


Glavni očekivani rezultat interdisciplinarne studije CRORURIS je stvaranje niza alternativnih budućih scenarija za hrvatska ruralna područja 2030. godine s ciljem poticanja informirane i na dokazima utemeljene javne rasprave o ruralnoj budućnosti. Ruralna područja čine gotovo 90% zemlje i u njima živi gotovo polovica stanovništva, kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Oni su i dalje najvažnije zone proizvodnje hrane u Europi, iako je ova primarna funkcija izazvana brojnim procesima modernizacije i globalizacije, a dopunjena je ostalim ekonomskim, socijalnim, kulturnim i okolišnim funkcijama. Kao rezultat toga, svjedoci smo (ponovne) pojave heterogenih i raznolikih ruralnih područja, suprotstavljanja depopulaciji i napuštanju zemljišta u nekim regijama, te turističkom razvoju. S obzirom na njihovu veličinu, broj stanovništva, funkcije i raznolikost izazova s ​​kojima se suočavaju, pitanje budućnosti ruralnih područja jedno je od najvažnijih pitanja u Europi danas. To je vidljivo iz nedavnih pristupa temeljenih na scenariju proučavanju budućih trendova i pokretačkih snaga za ruralnu Europu, kako u akademskom, tako i u političkom diskursu, na nacionalnoj i razini EU (npr. SCENAR 2020, EURURALIS itd.). S druge strane, iako se većina ruralnih područja u Hrvatskoj suočava sa ogromnim demografskim i ekonomskim izazovima, prema našim saznanjima nisu provedena istraživanja temeljena na scenariju, a u nedavnoj hrvatskoj poljoprivrednoj politici provedeno je samo nekoliko djelomičnih analiza utjecaja. Stoga su glavni ciljevi studije CRORURIS sljedeći: 1. razviti konceptualni okvir za razumijevanje nedavnih promjena u ruralnoj Hrvatskoj; 2. razviti metodološki okvir za prepoznavanje prevladavajućih trendova i ključnih neizvjesnosti, geografski ih diferencirajući i projicirajući naprijed pomoću statističkog modeliranja i Delphi metode; 3. konstruirati alternativne buduće scenarije i povezati ih s kontekstom ruralne Europe.

The main anticipated result of the interdisciplinary CRORURIS study is the production of a set of alternative future scenarios for Croatian rural areas in 2030 with the goal of encouraging informed and evidence-based public debate on rural futures. Rural areas account for almost 90% of the land and are home to almost half of the population, both in Croatia and the EU. They are still the most important food production zones in Europe, although this primary function has been challenged by numerous modernization and globalization processes and complemented by other economic, social, cultural, and environmental functions. As a result, we have witnessed the (re)emergence of heterogeneous and diversified rural areas, juxtaposing depopulation and land abandonment in some regions, and tourist development or agricultural intensification in others. Given their size, population number, functions and variety of challenges they face, the question of future of rural areas is one of the most pressing issues in Europe today. This is evident from recent scenario-based approaches to study future trends and driving forces for rural Europe, both in academic and political discourse, on national and EU level (e.g. SCENAR 2020, EURURALIS etc.). On the other hand, although the majority of rural areas in Croatia face tremendous demographic and economic challenges, to our knowledge no scenario-based research has been done and only a few partial impact analyses have been conducted in recent Croatian agricultural policy. Therefore, the main objectives of the CRORURIS study are as follows: 1. to develop a conceptual framework for understanding recent change in rural Croatia; 2. to develop methodological framework for identifying predominant trends and key uncertainties, differentiating them geographically and projecting them forward using statistical modelling and Delphi method; 3. to construct alternative future scenarios and relate them to the context of rural Europe.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

Croruris

UIP-2013-11-4513

01.10.2014

30.09.2017

nije evidentirano

HRK 549.050,00