izvor podataka: poirot

Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti

The role of stress protein Hsp70 in immune and inflammatory responses in chronic obstructive pulmonary disease


Kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest (KOPB) karakterizira stalno ograničenje protoka zraka koje je povezano s pojačanom kroničnom upalom. Glavna hipoteza ovog istraživanja je da je pojačan imunosno-upalni odgovor posljedica povišenih koncentracija izvanstaničnog Hsp70 (eHsp70) u bolesnika s KOPB-om. Cilj in vitro istraživanja ispitati je mehanizam djelovanja eHsp70 na plućnim i krvnim stanicama. Stoga će se pratiti aktivacija TLR2 i TLR4 receptora, NLRP3 inflamasoma i signalnih molekula MAPK i NF-kappaB, koje potiču otpuštanje upalnih citokina (TNFalpha, IL-6, IL-1alpha, IL-1beta). Kako bi se razjasnilo funkcionalno značenje aktivacije navedenih molekula, koristit će se specifični agonisti, antagonisti i inhibitori. Također će se istraživati citotoksičnost eHsp70 te će se proučiti različiti načini umiranja stanica (apoptoza, nekroptoza, piroptoza). Cilj ex vivo istraživanja ispitati je povezanost eHsp70 i drugih upalnih parametara s klinički značajnim ishodima KOPB-a. Predloženo istraživanje longitudinalno je praćenje sistemskih upalnih biomarkera u skupinama bolesnika u stabilnoj fazi KOPB-a te zdravih ispitanika (pušača i nepušača). Spirometrijska mjerenja vršit će se jednom godišnje tijekom tri godine, a krv će se vaditi na početku istraživanja i nakon godine dana. Genska komponenta bolesti istražit će se ispitivanjem ekspresije (RT-qPCR) i polimorfizama (PCR-RFLP) gena za Hsp70, TLR2 i TLR4. Sistemska upala ispitat će se određivanjem upalnih DAMP molekula (eHsp70, eATP, IL-1alpha), citokina (TNFalpha, IL-6, IL-1beta) te općih upalnih biomarkera (leukociti, CRP, fibrinogen). Smatramo da će rezultati ovog istraživanja doprinijeti boljem razumijevanju sistemskog upalnog fenotipa u KOPB-u te da će pripomoći individualizaciji terapijskog pristupa kao i poboljšanju značajnih kliničkih ishoda KOPB-a.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by persistent airflow limitation associated with an enhanced chronic inflammation. Main hypothesis of our research is that strong activation of immune and inflammatory responses is result of increased levels of extracellular Hsp70 (eHsp70) in COPD patients. The objective of in vitro investigations is to explore underlying mechanisms of eHsp70 effects in pulmonary and peripheral blood cells. Therefore we will monitor activation of TLR2 and TLR4 receptors, NLRP3 inflammasome, and signalling molecules MAPKs and NF-kappaB, important for pro-inflammatory cytokines release (TNFalpha, IL-6, IL-1alpha, IL-1beta). To elucidate the functional significance of molecules’ activation in eHsp70-induced inflammation, we will use specific agonists, antagonists and inhibitors. We will also explore eHsp70 cytotoxicity and differentiate between various modes of cell death (apoptosis, necroptosis, pyroptosis). The objective of ex vivo investigations is to associate eHsp70 and other pro-inflammatory parameters with clinically relevant COPD outcomes. The proposed study provides longitudinal investigations of systemic inflammatory biomarkers in stabile COPD patients, and smoking and non-smoking controls. Spirometry measurements will be performed annually during three year follow up, and blood will be collected at the recruitment and after one year. Genetic component of the disease will be explored by assessing expression (RT-qPCR) and polymorphisms (PCR-RFLP) of Hsp70, TLR2 and TLR4 genes. Systemic inflammation will be evaluated by pro-inflammatory DAMPs (eHsp70, eATP, IL-1alpha), cytokines (TNFalpha, IL-6, IL-1beta) and general biomarkers (leukocytes, CRP, fibrinogen) determination. We believe that obtained results will provide new information on the systemic inflammatory COPD phenotype, which might help to individualize therapeutic strategy, and to improve relevant clinical outcomes of the disease.


Hsp70, COPD, inflammation, TLR, NLRP3 inflammasome, signalling molecules, cell death, biomarkers

Znanstveno-istraživački projekti

Hsp70COPD

IP-2014-09-1247

01.12.2015

30.11.2019

nije evidentirano

HRK 999.983,00