izvor podataka: poirot

Naziv

Procesi u morskoj mikrobnoj hranidbenoj mreži u perspektivi globalnog zatopljenja

Marine microbial food web processes in global warming perspective

Opis projekta

Mikrobna zajednica uključuje jednostanične organizme koji pokrivaju široki veličinski raspon (od 0.02 do 200 µm) i s obzirom na trofički status uključuju autotrofne, heterotrofne i miksotrofne organizme. Ova je zajednica odgovorna za više od 50% primarne proizvodnje i proizvodnje kisika na Zemlji i ključni je pokretač biogeokemijskih ciklusa koji su ključni za ukupnu produktivnost mora. S obzirom na te značajke, vrlo je važno znati kako ova zajednica odgovara na poremećaje u morskom okolišu. Tijekom ovog projekta istraživat će se struktura mikrobne zajednice i mikrobna hranidbena mreža, te njeni kvantitativni, kvalitativni (strukturni) i funkcionalni odgovori na prirodne i antropogene promjene u morskom okolišu, te će se pokušati detektirati potencijalni pokazatelji tih promjena. U fokusu projekta biti će traženje odgovora na pitanje koje promjene u strukturi i funkcioniranju morske mikrobne hranidbene mreže u uvjetima globalnog zatopljenja možemo očekivati, te kako se ti utjecaji manifestiraju s obzirom na trofički status područja. Pri tome će se posebice istraživati uloga fosfora s obzirom da je Jadransko more općenito fosforom limitirano područje. Istraživanja će uključivati mjesečna terenska istraživanja koja će obuhvatiti estuarska, priobalna i otvorena područja mora, kao i laboratorijske i in situ eksperimente. Aktivnosti na Projektu odvijat će se kroz tri glavne teme: (1) Struktura mikrobne hranidbene mreže koja će biti istraživana na prostornoj (različiti morski okoliši), trofičkoj (trofički gradijent) i vremenskoj (mjesečna i međugodišnja) skali, te moguće temperaturnoj i salinitetnoj skali (usporedna analiza između prirodnih sustava s različitim temperaturnim i salinitetnim režimom), (2) Protok bakterijskog ugljika, koji uključuje eksperimente grazinga, te protok zgljika kroz mikrobnu hranidbenu mrežu, te (3) Eksperimentalni utjecaj porasta temperature i koncentracije fosfora na strukturu i funkcije mikrobne hranidbene mreže.

Microbial community includes single-celled organisms that cover a wide size range (from 0.02 to 200 µm) and includes autotrophic, heterotrophic and mixotrophic organisms. This community is responsible for more than 50% of the primary production and oxygen production on Earth and are essential driving forces for biogeochemical cycles with established impacts on overall marine productivity. With respect to these properties it is very important to know how the community responds to disturbances and environmental changes. This project will study the structure of microbial community and microbial food web, as well as its quantitative, qualitative (structural) and functional responses to natural and man-induced changes in marine environment and will try to detect potential indicators of these changes. The main focus of the project will be to study what changes in the structure and functioning of marine microbial food web in terms of global warming we can expect, and how these influences are manifested with regard to the trophic status of the area. The role of phosphorus will be particularly studied with regard to the fact that Adriatic Sea is generally phosphorus limited area. Research will consist of monthly field sampling that will include estuary, coastal and open sea areas, as well as laboratory and in situ experiments. Project activities will be carried out through three main topics: (1) Structure of microbial food web on spatial (different marine environments), trophic (trophic gradient) and temporal (intra- and inter-annual) scales, and possibly temperature and salinity scales (cross comparisons between natural systems under different temperature and salinity regimes); (2) Bacterial carbon flux which include grazing experiments and study of bacterial carbon flux through the microbial food web; and (3) Experimental impact of temperature increase and phosphate additions on microbial community structure and carbon flux toward the higher trophic levels.

Ključne riječi

microbial community, microbial food web, grazing, carbon flux, global warming, phosphorus, bacterial respiration, bacterial growth efficiency

Znanstveno-istraživački projekti

MICROGLOB

IP-2014-09-4143

01.11.2015

31.10.2019

nije evidentirano

HRK 870.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama