izvor podataka: poirot

Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena

Aromatic hydrazones: synthesis, structural analysis, biological activity and analytical application


Glavni cilj ovog projekta je razvoj novih metoda određivanja iona metala, kao i novih ekstrakcijsko-kromatografskih materijala za odjeljivanje nekih važnih radionuklida. Aktivne komponente u takvim sustavima bit će derivati aromatskih hidrazona koji će se pripraviti kondenzacijskim reakcijama hidrazida i različito supstituiranih aldehida ili ketona. Budući da različiti tautomerni i izomerni oblici hidrazona mogu imati i različita svojstva vezanja metala, za uspješnu primjenu ovih spojeva neophodno je detaljno proučiti navedene ravnoteže, što će se i provesti u okviru ovog projekta. Odredit će se konstante protoniranja i kinetika hidrolize u smjesama otapala s vodom. Za strukturnu karakterizaciju liganada u otopini koristit će se spektrometrija masa, tekućinska kromatografija i različite spektroskopske tehnike (NMR, UV-Vis, fluorescencija, IR i Ramanova spektroskopija). Također će se provesti i teorijska istraživanja. U otopini će se istražiti reakcije kompleksiranja hidrazona i odabranih iona metala i radionuklida. Gdjegod će to biti moguće, odredit će se konstante stabilnosti i izolirati kompleksni spojevi u čvrstom stanju. Na temelju dobivenih rezultata razvit će se spektrofotometrijske i/ili spektrofluorimetrijske metode određivanja iona metala. Selektivnost predloženih metoda poboljšat će se uvođenjem ekstrakcije tekuće-tekuće pri čemu će se proučiti utjecaj površinski aktivnih tvari na djelotvornost postupka. Nadalje, istražit će se sposobnost hidrazona kao ekstrakcijsko-kromatografskih smola za odjeljivanje radionuklida. U okviru projekta također će se odrediti biološka aktivnost pripravljenih hidrazona i njihovih kompleksnih spojeva prema odabranim bakterijskim i gljivičnim vrstama. Na kraju će se korelirati struktura hidrazona s njihovim fizičko-kemijskim svojstvima, što je od osobitog značaja za njihovu uspješnu primjenu kao biološki aktivnih spojeva ili analitičkih reagensa.

The main goal of the project is to develop new methods for metal ions determination as well as new extraction chromatographic materials for separations of some important radionuclides. The active components in such systems will be aromatic hydrazone derivatives. They will be synthesized by condensation reactions of hydrazide and differently substituted aldehydes or ketones. Since different tautomeric and isomeric forms of hydrazones can have diverse chelating properties, the detailed study of the corresponding equilibria is important for successful application of these compounds and will be performed within the project. Protonation properties and kinetics of hydrolysis of hydrazones in solvents containing water will be examined. For structural characterization of ligands in solution mass spectrometry, liquid chromatography, and different spectroscopic techniques (NMR, UV-Vis, fluorescence, IR and Raman spectroscopy) will be used. The computational studies will be carried out as well. The complexation reactions of hydrazones with selected metal ions and radionuclides will be investigated in solution. Whenever possible, complex stability constants will be determined and solid complexes will be isolated. Based on the results obtained, spectrophotometric and/or spectrofluorimetric methods for metal ions determination will be developed. The selectivity of the proposed methods will be further improved using extraction procedure. The influence of surfactants on the extraction systems will be explored. Furthermore, hydrazones abilities as extraction chromatographic resins towards selected radionuclides will be investigated. Prepared hydrazones and their complexes will be screened for biological activity on selected microbial species and fungi. Finally, the correlation of the hydrazones structures and their physico-chemical properties will be proposed, which is of great importance for successful applications of such compounds as bioactive agents or analytical reagents.


Hidrazoni, kompleksi, struktura, kemija otopine, ekstrakcija, radiometrija, MS, NMR, UV-Vis, fluorescencija, IR, Raman, teorijska studija

Hydrazones, complexes, structure, solution chemistry, extraction, radiometry, MS, NMR, UV-Vis, fluorescence, IR, Raman, theoretical study

Znanstveno-istraživački projekti

ARHYD

IP-2014-09-4841

04.01.2016

03.01.2019

nije evidentirano

HRK 600.000,00