izvor podataka: poirot

Naziv

Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st.

The language of the Urach protestant press editions within context of the 16th century literary language guidelines

Opis projekta

Ovaj je projekt osmišljen kao temeljit opis jezičnog stanja u hrvatskim izdanjima protestantske tiskare iz Uracha (glagoljicom, ćirilicom i latinicom, 1555, 1561-1565, 1568). Važnost temeljite obrade ovoga korpusa počiva na dinamičnosti prijelomnih zbivanja u koncipiranju jezika hrvatske knjige u XVI. st, iznimno važnom razdoblju kada se, na temelju urušenog srednjovjekovnog ustroja „trostruko artikuliranog“ književnog jezika (ovisno o tekstnim funkcijama) i uspostavljene diglosije (Ferguson 1959, Corin 1993), a prije razrade čvrste jezične politike u posttridentskoj ranonovovjekovnoj Europi kojom će početi tzv. protostandardizacijsko razdoblje hrvatskoga jezika, u tiskanoj glagoljskoj knjizi nastoji promovirati jedinstven jezik. Premda je dosad bilo vrlo vrijednih pokušaja opisa jezika ovoga korpusa taj je posao obavljen ili starijom metodologijom (F. Fancev, 1916), ili tek na manjem dijelu korpusa (Damjanović 2010, 2011; Čupković 2010, 2013). Posljednjih desetak godina stvorene su dobre pretpostavke da se novom metodologijom potpuno opiše ova dionica jezične povijesti: objavljeni su mnogi pretisci, od kojih najveće djelo Novi testament (1562, 1563) i u latiničkoj transliteraciji (2013); provedena je temeljita komparativna analiza Misala hruackoga Š. Kožičića Benje (1531) i prethodnih triju tiskanih hrvatskoglagoljskih misala. Cilj je ovog projekta objaviti transliteracije i nekih drugih uraških glagoljičkih izdanja (prije svega Katekizma, Postile, Artikula), i to usporedbeno sa stanjem u paralelnim ćiriličkim i latiničkim izdanjima, te provesti analizu na svim jezičnim razinama, osobito na sintaktičkoj i leksičkoj. Novu metodologiju odlikuje odustajanje od dominacije dijakronijske perspektive, te usmjeravanje na sinkrono koncipiranje jezika unutar kojega se kombiniraju jezični elementi iz sva tri hrvatska narječja te elementi crkvenoslavenskoga jezika.

The project has been devised to describe in detail the language condition of Croatian editions printed at the Protestant press in Urach (in Glagolitic, Cyrillic and Latin, 1555, 1561-1565, 1568). The significance of the thorough analysis of corpus in question lies in the dynamics of the crucial moments that determined the outline of the16th century Croatian literary language. That particular period, between the collapsed medieval system of ‘triple articulation’ literary language (depending on the text functions) and the established diglossia (Ferguson 1959, Corin 1993), but before the development of the firm language policy in Post-Tridentine Early Modern Age Europe which signified the beginning of the so-called proto-standardisation era of the Croatian language, is very important in the attempt to promote the uniform language of printed Glagolitic texts. The previous noteworthy attempts to describe the corpus language (17 editions in three scripts, c. 2000 folios in Glagolitic only) were executed using either the obsolete methodology (F. Fancev, 1916) or the smaller sample (Damjanović 2010, 2011; Čupković 2010, 2013). In the past ten years, the new methodology has provided a strong groundwork for full description of that division of language history; reprints were published, the most important of which is The New Testament (1562, 1563) in Latin transliteration (2013); a comprehensive comparative analysis of Kožičić’s Misal hruacki (1531) and the three previously printed Croato-Glagolitic missals were conducted. The project’s objective is the publishing of transliterations and other selected Glagolitic editions from Urach in comparison with parallel Cyrillic and Latin editions, as well as conducting analysis at all language levels. The new methodology abandons the diachronic perspective domination and is directed towards a synchronic approach in combining the language elements of all three Croatian dialects as well as those of the Church Slavonic language.

Ključne riječi

history of croatian language, glagolitic alphabet, cyrillic alphabet, latin alphabet, literature of croatian protestants

Znanstveno-istraživački projekti

JezHrvProt

IP-2014-09-6415

01.10.2015

30.09.2019

nije evidentirano

HRK 152.780

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama