izvor podataka: poirot

Naziv

Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata

Immunological and regenerative implications of corrosion of dental materials in children and adolescents

Opis projekta

Pomicanje zubi napravama baziranim na niklu i titanu ima veliki osteogeni potencijal i može regenerirati deficijentne dijelove alveolarne kosti i gingive te rehabilitirati narušene okluzijske odnose i žvačnu funkciju pacijenta. Zbog dugotrajnosti takve terapije paralelno se primjenjuju postupci i materijali za prevenciju te regeneraciju oštećene cakline i oralnih sluznica. Usna šupljina može se smatrati galvanskim člankom gdje su dentalne slitine elektrode, a elektrolit čine slina te oralni preventivni i regeneracijski agensi. Interakcija uzrokuje koroziju, smanjenje elastičnosti naprava, produkciju prevelikih sila, poremećaj regeneracije tikiva i nepopravljive štete na korijenu zuba, parodontu i kosti. Tijekom dugotrajne eksponiranosti otpušteni korozivni produkti u okolnim tkivima te transportirani slinom i krvlju mogu izazvati cijeli niz nusefekata. Alergije su danas sve češće i javljaju se sve ranije, a posebna skupina su djeca i mladi adolescenti u periodu pubertetskog rasta kada se razvija i imunološki sustav. Nikal je dugo poznati alergen i prisutan je u brojnim dentalnim legurama. Alergija na nikal događaje su u do 28.5% populacije i ne može se više smatrati niskim potencijalnim rizikom. U posljednje vrijeme reportira se i alergija na titan, za koji se smatralno da je biokompatibilan, a izloženi su mu brojni pacijenti s endoprotezama kuka, stentovima, dentalnim implantatima i ortodontskim napravama. Alergija na titan može biti odgovorna za neobjašnjene slučajeve neuspjeha i odbacivanja dentalnih implantata. Nikal i titan mogu uzrokovati rezistenciju bakterija na antibiotike što može stvarati probleme u terapiji niza infekcija koje su češće u djece i adolesceanta. Cilj je ovog projekta ispitati u kojoj mjeri i kojim mehanizmima korozija dentalnih materijala baziranih na niklu i titanu izaziva prethodno navedene biološke učinke.

Tooth movement, based on nickel-titanium appliance, has great osteogenic potential, it can regenerate deficient alveolar bone sites and gingiva, rehabilitate deficient occlusal relationships and masticatory function. Due to prolonged therapy materials and techniques for prevention and regeneration of damaged enamel and oral tissues are concurrently used. Oral cavity can be considered as a galvanic cell, where saliva is electrolyte and dental alloys and oral agents are galvanic coupling components. Decreasing elasticity of orthodontic wires due to intraoral corrosion can produce excessive forces and therefore can disturb regeneration of tissues and irreparable damage to root and surrounding periodontium and bone. Due to long-term exposure corrosive products are released into adjacent tissues, saliva and blood. There from a number of undesired side effects can develop. Nowadays, the allergies occur more often and onset earlier during a lifetime. Children and young adolescents are undergoing pubertal growth, changes and maturation of immune system and particular attention should be paid to their exposure. Nickel has been well known allergen, present in many dental alloys. Nickel allergic hypersensitivity occurs in up to 28.5% of the population and it cannot be considered a low potential risk. Lately, allergic reactions to titanium were reported in patients with endoprosthesis and dental implants, contrary to the previously established biocompatibility. The occurrence of an allergy to titanium could be responsible for successive unexplained cases of failure of dental implants. Nickel and titan can enhance resistance of some bacteria to antibiotics which can produce problems in treatment of several infections that are more common in children and adolescents. The aim of this project is to explore to what extent and by which mechanisms does corrosion of dental materials based on nickel and titan produce above mentioned biological effects.

Ključne riječi

allergy, antibiotic resistance, nickel exposure, titan exposure, corrosion

Znanstveno-istraživački projekti

IMUNODENT

IP-2014-09-7500

01.12.2015

30.11.2019

nije evidentirano

HRK 962.420

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama