izvor podataka: poirot

Naziv

Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija

Specific characteristics of families at risk: contribution to complex interventions planning

Opis projekta

Najnovija saznanja ukazuju na potrebu istovremene usmjerenosti intervencijskih sustava za djecu, mlade i odrasle osobe s problemima u ponašanju na pojedinca s problemom i na njegovu obitelj. Stoga stjecanje novih znanja o obiteljima u riziku i razvoj novih intervencija i usluga predstavljaju stalni, kako istraživački, tako i stručni izazov. Opći cilj predloženog istraživanja je utvrditi obilježja specifičnih skupina obitelji u riziku, njihovu otpornost, spremnost na promjenu, spremnost na intervenciju i zadovoljstvo životom, kao set novijih, nedovoljno istraženih procesa koji mogu biti od važnosti za planiranje kompleksnih intervencija za te obitelji. Specifični ciljevi odnose se s jedne strane na razvoj metodologije istraživanja s obiteljima u riziku, a s druge strane na utvrđivanje relacije među navedena obilježja obitelji u riziku, što do sada nije bilo istraživano u Hrvatskoj. Istraživanje će biti provedeno na prigodom uzorku od 200 obitelji u riziku čiji je najmanje jedan član zbog problema u ponašanju korisnik intervencije u području obrazovanja, socijalne skrbi, mentalnog zdravlja i/ili pravosuđa, u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Primijenit će se različite metode prikupljanja i analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Zbog metodološke složenosti te sadržajne i etičke osjetljivosti nacrta istraživanja, projektne aktivnosti provodit će relativno veliki, pomno sastavljen istraživački tim čime su osigurane kompetencije u području znanstvene metodologije, teorijskih i stručnih aspekata istraživanih problema. Uz nove spoznaje o obilježjima obitelji u riziku, doprinos istraživanja očekuje se i u području razvoja metodologije istraživanja s obiteljima i u obiteljskom okruženju. Ishodi istraživanja omogućit će kreiranje smjernica za planiranje kompleksnih intervencija s obiteljima u riziku temeljem korisničke perspektive i znanstveno utemeljenih podataka.

Recent findings indicate that intervention systems for children, youth and adults with behavioural problems should focus simultaneously on the individual with the problem and his/her family. Therefore, gaining new knowledge on families at risk and development of new interventions and services present a permanent research and professional challenge. The overall objective of the proposed study is to identify characteristics of specific groups of families at risk, their resilience, readiness for change, readiness for intervention; and life satisfaction, as a set of new, under-researched processes which could be of importance for complex family interventions planning. Specific objectives on one hand relate to the family at risk research methodology development and on the other hand to determine the relationship between the aforementioned characteristics of families at risk, which were never researched in Croatia. The study sample includes 200 families at risk, with at least one family member who is, due to behavioural problems, a beneficiary of interventions in the area of education, social welfare, mental health and/or justice provision in the City of Zagreb and Zagreb County. Various qualitative and quantitative data collection and analysis methods shall be used. Due to the methodological complexity and the sensitivity of the content and research draft ethics, a relatively large, carefully selected research team will conduct the project activities, ensuring competences in the areas of research methodology, theoretical and professional aspects of the issues in focus. In addition to the new findings on the characteristics of the families at risk, this study will contribute to the family and family environment research methodology development. The outcomes of the study will allow development of guidelines for complex family at risk interventions planning based on beneficiary perspective and scientific data.

Ključne riječi

families at risk, resilience, readiness for change, life satisfaction, complex intervention planning

Znanstveno-istraživački projekti

FamResPlan

IP-2014-09-9515

01.10.2015

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 534.526

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama