izvor podataka: poirot

Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Sustainable use and protection of water resources in the Plitvice Lakes National Park


Cilj projekta je bolje razumijevanje i unapređenje znanja o dinamici vodnih sustava uz korištenje novih metoda istraživanja kao temelja razvoja održivog upravljanja i zaštite Nacionalnog parka. Pri tome se veliki značaj daje uspostavi i edukaciji kompetentnog tima istraživača u Istraživačkom centru "Ivo Pevalek" Nacionalnog parka "Plitvička jezera", koji će nakon završetka projekta moći samostalno istraživati i upravljati vlastitim vodnim resursima. Očekivani rezultati su definiranje cjelokupnog sliva glavnih izvora, unutrašnje dinamike vode u jezerima, sustava prelijevanja vode iz jezera u jezero, odnosa jezerske vode s podzemnim vodama posebice u zoni najvećih opterećenja prostora, ocjene mogućnosti pronalaženja alternativnih izvora pitke vode za Nacionalni park i znanstvene podloge za komunalno uređenje Nacionalnog parka (otpadne vode, deponije krutog otpada).

The aim of the project is to better understand and improve the knowledge of the dynamics of water systems using new research methods as the basis for the development of sustainable management and protection of the National Park. It is of great importance to establish and educate a competent team of researchers at the Ivo Pevalek Research Center of the NP Plitvice Lakes, which will be able to independently research and manage their own water resources upon completion of the project. Expected results are the definition of the entire basin of main sources, internal dynamics of water in lakes, lake water drainage system, lake water connection with groundwater, especially in the zone's of the largest space load, assessment of alternative water spring resources for the National Park and scientific bases for communal arrangement of the National Park (wastewater, solid waste dumps).


Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa, NP Plitvička jezera, krški vodonosnici

Sustainable usage and protection of water resources, NP Plitvice Lakes, karst aquifers

Znanstveno-istraživački projekti

-

160-0000000-2569

01.01.2007

01.01.2010

nije evidentirano

HRK 127.500,00