izvor podataka: poirot

Određivanje ključnih molekula epitelno-mezenhimalne tranzicije kao mogućih ciljeva za terapiju raka jajnika

nije evidentirano


U najvećem broju slučajeva rak jajnika dijagnosticira se u uznapredovalom stadiju zbog čega je kemoterapija neuspješna. Kod bolesnica koje odgovore uspješno na terapiju čak u 70-80% bolest se ponovo javlja unutar godine dana. Prema tome, razvoj otpornosti na terapiju glavna je prepreka njene uspješnosti. Karboplatina (CBP) je jedan od lijekova prve linije terapije. Proces epitelno-mezenhimalna tranzicija (EMT) korelira s napredovanjem bolesti i metastaziranjem te otpornosti na terapiju. Literaturni podaci opisuju promjene različitih proteina i miRNA u tim procesima. Međutim, još uvijek nije poznato koje od tih molekula su uključene u oba procesa. U okviru naših preliminarnih istraživanja razvili smo nekoliko staničnih linija raka jajnika otpornih na CBP koje su prošle proces EMT, te u jednoj od njih identificirali smanjenu ekspresiju svih članova miRNA-200 obitelji za koje se iz literature zna da reguliraju ekspresiju mnogih proteina u stanici. Budući da se proces EMT i razvoj otpornosti događaju istovremeno naša je hipoteza da postoje ključne molekule koje se uključene u oba procesa te da bi se one mogle koristiti kao ciljne molekule za terapiju. Prvi cilj ovog projekta je u in vitro modelima kulture stanica pronaći ključne molekule (proteine na transkripcijskom i translacijskom nivou i miRNA) odgovorne za EMT i razvoj otpornosti na CBP i njihovu međusobnu povezanost. Uključenost svake od pronađenih molekula utvrdit će se odgovarajućim funkcionalnim testovima. Drugi cilj je utvrditi ekspresijski status pronađenih molekula u uzorcima tkiva bolesnica (normalno vs tumorsko) te korelirati pronađene promjene s odgovorom bolesnica na terapiju. Treći cilj je potvrditi važnost otkrivenih molekula u regulaciji EMT i razvoju otpornosti na CBP u modelu organoida. Ukupni cilj projekta je pronaći ključne molekule odgovorne za EMT i otpornost na CBP, te moguće korištenje tih molekula u liječenju bolesnica oboljelih od raka jajnika.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

DEvOuT

IP-2016-06-1036

10.07.2017

09.07.2021

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00