izvor podataka: poirot

Naziv

Novi oralni antikoagulansi: povezanost koncentracije lijeka i antikoagulantnog učinka

nije evidentirano

Opis projekta

Novi oralni antikoagulansi (NOAK), uključujući izravni inhibitor trombina (dabigatran) i izravne inhibitore faktora Xa (rivaroksaban i apiksaban), posljednjih su godina uvedeni u prevenciju i liječenje tromboembolijskih bolesti. Iako se doziranje NOAK lijekova ne temelji na rezultatima laboratorijskih pretraga, pa rutinsko praćenje terapije nije potrebno, prva klinička iskustva nametnula su brojne rasprave o potrebi procjene antikoagulantnog učinka NOAC lijekova u određenim kliničkim situacijama. Stoga su osnovni ciljevi predloženog projekta istraživanje povezanosti koncentracije lijeka i učinka liječenja i definiranje kliničkih stanja u kojima bi bilo neophodno ili korisno određivati koncentraciju lijeka. U istraživanje planiramo uključiti bolesnike liječene NOAK lijekovima u svim odobrenim kliničkim indikacijama, uključujući prevenciju i liječenje venske tromboembolije, te prevenciju moždanog udara i sistemne embolije u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija. Metode istraživanja uključiti će specifične kvantitativne koagulacijske pretrage određivanja koncentracije lijeka: razrijeđeno trombinsko vrijeme za lijek dabigratan i aktivnost FXa za lijekove rivaroxaban i apixaban, uz istodobnu primjenu dvaju komercijalnih kvantitativnih testova za svaki pojedini lijek. Važnost rezultata predloženog istraživanja je u ispitivanju i usporedbi kvantitativnih metoda određivanja koncentracije NOAK lijekova te u definiranju kliničkih situacija u kojih bi se određivanje koncentracije lijeka pokazalo klinički značajnim. Rezultati istraživanja omogućili bi i osnovu za kreiranje smjernica u implementaciji kvantitativnih koagulacijskih pretraga određivanja koncentracije NOAK-a na nacionalnoj razini. Očekujemo da će dobiveni rezultati značajno unaprijediti spoznaje o liječenju bolesnika NOAC lijekovima, razumijevanje rezultata kvantitativnih metoda određivanja koncentracije NOAK lijekova te primjenu standardiziranih protokola u praćenju liječenja i u daljnjim istraživanjima.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

LAB-NOAC

IP-2016-06-8208

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 600.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama