izvor podataka: poirot

Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti

Assessment of Daily Exposure to Metals and Maternal Individual Susceptibility as Factors of Developmental Origins of Health and Disease (METALORIGINS)


Nepovoljni događaji tijekom prenatalnoga razvoja, majčine deficijencije nutrijenata, izloženost toksičnim metalima i pušenje cigareta, mogu izravno remetiti fetalni razvoj, ali i utjecati na postnatalno zdravlje tijekom života povećavajući rizik za brojne bolesti odrasle dobi. Projektom će se procjenjivati povoljni učinci i opasnosti u uvjetima neizbježne svakodnevne izloženosti i unosa esencijalnih i glavnih toksičnih metala/polumetala u ranjivoj skupini žena tijekom trudnoće, koji uz majčinu osobnu (negenetičku i genetičku) osjetljivost mogu utjecati na fetalnu epigenetičku regulaciju in utero i tako biti čimbenici razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti (koncept developmental origins of health and disease, DOHaD). Izloženosti hranom i pušenjem cigareta (samoodređenjem i pušenje određivanjem kotinina u urinu majke) te rizici za zdravlje procjenjivat će se presječnim epidemiološkim istraživanjem metodoma humanoga biološkog monitoringa u 150 parova rodilja-dijete nakon ročnog rodničkog porođaja u rodilištu (povrh prije skupljenih sličnih podataka i bioloških uzoraka u >200 ispitanica). Biološki biljezi izloženosti/unosa bit će razine toksičnih (Cd, Pb, Hg i As) i esencijalnih (Ca, Fe, Zn, Cu i Se) metala/polumetala u majčinoj krvi/serumu i urinu, krvi/serumu pupkovine i posteljičnom tkivu. Biljezi učinaka bit će aktivnost antioksidacijskih enzima (SOD i GPx) te razine metalotioneina (MT) i posteljičnih steroidnih hormona (P4 i E2). Procijenit će se povezanosti razina metala/polumetala i MT s genskim polimorfizmima MT2A majki. Postnatalni zdravstveni rizici zbog promjena razvojnoga programiranja procijenit će se epigenetičkim markerima, metilacijom DNA i razinama ekspresije mikro RNA. Rabit će se osjetljive i sofisticirane metode i oprema za pripreme i analize uzoraka ljudskoga podrijetla. Jedinstveni doprinos u biomedicinskim istraživanjima bit će dobivanje inovativnih podataka u toksikogenomici – okolišnoj epigenetici metala, prvi te vrste u Hrvatskoj.

Prenatal insults, such as maternal nutrient deficiencies, toxic metals’ exposure and cigarette smoking may disrupt fetal growth not only directly, but may also have impact on postnatal health across the life course increasing a risk for various diseases in adulthood. The project will assess health benefits and risks of unavoidable, daily environmental exposure and intake of nutritionally essential and main toxic metals/metalloids in a vulnerable population group of women during child-bearing period that, along with maternal individual (non-genetic and genetic) susceptibility, may alter intrauterine fetal epigenetic regulation and thus may be factors of developmental origins of health and disease (paradigm DOHaD). The exposures via food and tobacco smoking (based on self-reporting and smoking quantified by maternal urine cotinine) and health risks will be assessed in a cross-sectional epidemiological study using methods of human biological monitoring in 150 postpartum women-infant pairs after term vaginal deliveries in a maternity hospital (in addition to previously collected data and similar samples in >200 participants). Biomarkers of exposure/intake will be toxic (Cd, Pb, Hg, As) and essential (Ca, Fe, Zn, Cu, Se) metal/metalloid levels in maternal blood/serum and urine, umbilical cord blood/serum and placental tissue. Biomarkers of effects will be antioxidant enzymes (SOD, GPx), metallothionein (MT), and placental steroid hormones (P4, E2). Associations of maternal metal/metalloid and MT levels with MT2A genetic polymorphisms will be assessed. Potential postnatal health risks due to developmental programming changes will be evaluated by epigenetic markers, DNA methylation and microRNA expression levels. Sensitive and sophisticated methods and equipment for human sample preparations and analyses will be used. Unique contribution in biomedical research will be providing novel data in toxicogenomics–environmental epigenetics of metals, first of that kind in Croatia.


toxic and essential metals/metalloids, element interaction, cigarette smoking, women’s reproductive period, prenatal development, epigenetic markers

Znanstveno-istraživački projekti

METALORIGINS

IP-2016-06-1998

01.06.2017

31.03.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00