izvor podataka: poirot

Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro

The influence of dietary fiber on bioaccessibility of polyphenols by studying adsorption and simulated digestion processes


Ranijim istraživanjima pokazalo se da polifenolni spojevi imaju razne bioaktivnosti. Od antioksidacijskog djelovanja do modulacije enzima, djelovanja metabolita polifenola, interakcija s mikroflorom te interakcija s makromolekulama prisutnima u hrani. Sve ove bioaktivnosti mogu zajedno objasniti potencijalno pozitivan utjecaj polifenola na zdravlje. U zadnje vrijeme pažnja se posvećuje interakcijama s makromolekulama u hrani jer one mogu utjecati na bioraspoloživost polifenola. Bioraspoloživost se definira kao količina nutrijenata koji su raspoloživi za apsorpciju u probavnom traktu. Ukoliko polifenoli kroz interakcije s molekulama iz hrane bivaju “zarobljeni” (vezani) za molekule to može utjecati na raspoloživost za njihovu apsorpciju te na njihovo djelovanje u organizmu. Prehrambena vlakna imaju potencijal vezanja polifenola te ih na taj način mogu zaštititi od razgradnje i prenijeti u donje dijelove probavnog trakta. To može utjecati na bioraspoloživost, ali imati i druge potencijalno pozitivne efekte – polifenoli mogu u izvornom obliku pokazati pozitivne bioaktivnosti u donjim dijelovima probavnog trakta. U ovom projektu cilj je istražiti bioraspoloživost polifenola kroz dva procesa. Prvi bi bio istraživanje procesa adsorpcije polifenola na prehrambenim vlaknima (b-glukan). U ovom dijelu istraživala bi se adsorpcija polifenolnih standarda na prehrambena vlakna (b-glukan) te utjecaj pH, temperature i vremena na adsorpciju. Preko adsorpcije bi se interpretirale interakcije koje se mogu dogoditi između polifenola i prehrambenih vlakana. Drugi proces koji bi se istraživao bio bi simulirani probavni proces, in vitro, u kojem bi se simulirali probavni procesi te istraživala količina polifenola (iz voća) u izvornom obliku nakon probave te utjecaj prehrambenih vlakana na ovaj proces. Rezultatima iz istraživanja adsorpcije i simuliranih probavnih procesa interpretirala bi se bioraspoloživost polifenola te utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost.

Previous studies have shown that polyphenolic compounds have various bioactivities: from antioxidant activity to the modulation of enzymes, the action of polyphenol metabolites, interaction with the microflora, and interactions with macromolecules present in food. All of these bioactivities can together explain a potentially positive effect of polyphenols on health. Lately, attention is paid to interactions with macromolecules in food because they can affect the bioaccessibility of polyphenols. Bioaccessibility is defined as the amount of nutri-ents available for absorption in the gastrointestinal tract. If polyphenols through interaction with molecules from food are “captured” (lin-ked), that can affect their availability for absorption and their effects in the body. Dietary fibers have the potential to bind polyphenols. Polyphenols can thus be protected from degradation and transferred to the lower parts of intestinal tract. This may affect the bioaccessibi-lity, or have other potentially positive effects – polyphenols may in their original form show positive bioactivities in the lower digestive tract. Project aim: In this project, the goal is to explore the bioaccessibility of polyphenols through two processes: The first will be to stu-dy the adsorption of polyphenols onto dietary fiber (ß-glucan), along with the impact of pH, temperature and time on this process. The interactions that can occur between polyphenols and dietary fibers will be interpreted through the interpretation of the adsorption process. Another process that will be studied is the simulated digestion process, in vitro. By studying this process, the amount of polyphenols (in fruit) in its original form upon digestion, and the effect of dietary fiber on this process will be explored. The results from the adsorption and simulated digestive processes will be used to interpret bioaccessibility of polyphenols and the impact of dietary fiber on bioaccessibi-lity


polifenoli, prehrambena vlakna, bioraspoloživost, adsorpcija

polyphenols, dietary fibers, bioaccessibility, adsorption

Znanstveno-istraživački projekti

BIO-POLIFENOL

IP-2016-06-6777

01.03.2017

28.02.2021

http://www.ptfos.unios.hr/bio-polifenol/

HRK 542.570,00