izvor podataka: poirot

Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika

Problem behaviors and school success in early school-age children – role of executive functions, empathy, and some family factors


Cilj istraživanja je ispitati učinke različitih čimbenika rizika iz različitih domena u razvoju problema u ponašanju djece osnovnoškolske dobi koristeći longitudinalni nacrt istraživanja. Ovo istraživanje se temelji na podacima slučajno odabranih 165 parova djece i roditelja iz 15 vrtića iz urbanog središta u Istočnoj Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u dvije točke mjerenja, s godinom dana razmaka (Pilot studija). Konkretno, prvi val (T1) Pilot studije proveden je između svibnja 2015. i veljače 2016. godine. Drugi val (T2) se trenutačno provodi. Djeca uključena u Pilot studiju su iz dvije dobne kohorte, (svibanj-prosinac) 2009. i (siječanj-svibanj) 2010, a oko polovice njih su dječaci (51%). Pilot studija će se koristiti kao prva dva vala sadašnjeg istraživanja. Sadašnje istraživanje imat će tri dodatna vala prikupljanja podataka, odnosno T3, T4 i T5. S obzirom na raspored istraživanja u Pilot studiji, T3, T4 i T5 bi trebali početi u svibnju 2017, svibnju 2018. i svibnju 2019. godine. U odnosu na Pilot istraživanje, sadašnje istraživanje će ispitati i učinke genetskih čimbenika (tj. MAOA) na probleme u ponašanju kod djece. Kako bismo postigli ovaj cilj radit ćemo u multidisciplinarnom timu (tri psihologa, pedagog i specijalist za genetiku). Koristeći se snagama longitudinalnog istraživanja, sadašnje istraživanje će ispitati učinke rizičnih/zaštitnih čimbenika na kasniji razvoj djeteta. Konkretno, ciljevi istraživanja su ispitati: (1) nezavisni doprinos i moderatorske/medijacijske učinke izvršnih funkcija, individualnih obilježja, roditeljskih postupaka, ranih iskustava, te genetskih čimbenika na objašnjenje problema u ponašanju djece školske dobi; (2) kratkoročnu i dugoročnu korisnost ispitivanih varijabli za predviđanje budućih socijalnih i ponašajnih ishoda kod djece, te (3) heterotipski kontinuitet ispitivanih varijabli tijekom prijelaza iz predškolske (Pilot studija) u školsku dob (sadašnje istraživanje), uzimajući u obzir homotipski kontinuitet.

The goal of the research is to examine the effects of different risk factors from different domains in the development of behavioral problems in elementary school-age children using a longitudinal research design. This research is based on the data of 165 randomly selected pairs of children and parents from 15 kindergartens in an urban center in Eastern Croatia. Data were collected at two measurement points, one year apart (Pilot study). Specifically, the first wave (T1) of the Pilot Study was conducted between May 2015 and February 2016. The second wave (T2) is currently being implemented. Children included in the Pilot Study are from two age cohorts, (May-December) 2009 and (January-May) 2010, and about half of them are boys (51%). The pilot study will be used as the first two waves of the current research. The current research will have three additional waves of data collection, namely T3, T4 and T5. Based on the research schedule in the Pilot Study, T3, T4 and T5 should start in May 2017, May 2018 and May 2019, respectively. In relation to the Pilot study, the current study will also examine the effects of genetic factors (ie, MAOA) on behavioral problems in children. In order to achieve this goal, we will work in a multidisciplinary team (three psychologists, a pedagogue and a specialist in genetics). Using the strengths of longitudinal research, the current research will examine the effects of risk/protective factors on later child development. Specifically, the goals of the research are to examine: (1) the independent contribution and moderating/mediating effects of executive functions, individual characteristics, parental practices, early experiences, and genetic factors in explaining behavioral problems of school-age children; (2) the short-term and long-term usefulness of the studied variables for predicting future social and behavioral outcomes in children, and (3) the heterotypic continuity of the studied variables during the transition from preschool (Pilot study) to school age (current research), taking into account homotypic continuity.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ECLAT

IP-2016-06-3917

10.01.2017

09.01.2020

nije evidentirano

HRK 346.635,00