izvor podataka: poirot

Naziv

Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture

nije evidentirano

Opis projekta

Osnovni je cilj projekta Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture odrediti gradivne sastavnice informacijske strukture mentalne gramatike hrvatskoga. Na temelju korpusnog i psiholingvističkog pristupa istražit ćemo načine procesiranja morfosintaktičkoga i semantičkoga slaganja konkretnih i/ili apstraktnih leksičkih jedinica u koordiniranim i eliptičnim strukturama, kao i načine procesiranja informacijske strukture rečenice s obzirom na smještaj klitika. Na temelju toga ćemo odrediti skup nužnih, univerzalnih kao i jezičnospecifičnih obrazaca koji određuju informacijsku strukturu hrvatskoga, na morfosintaktničkoj i na semantičkoj razini. Usredotočit ćemo se na lokalna (linearna) i globalna (hijerarhijska) ograničenja procesiranja u mentalnoj gramatici hrvatskoga. Teorijske posljedice takvoga pristupa vidjet će se u mogućnosti razvijanja modela jezičnoga procesiranja, kao i za određivanje i uspostavljanje veza između globalnih i lokalnih gradivnih elemenata mentalne gramatike hrvatskoga. Na praktičnoj će razini projekt kroz kurikularnu obnovu pridonijeti poboljšanju produktivne jezične kompetencije u okvirima obrazovnog sustava. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, provest ćemo tri vrste aktivnosti: 1) na temelju korpusa hrWaC uspostavit ćemo korelaciju između kategorija konkretnosti i predočivosti za 3000 leksičkih jedinica kao i za skup gramatičkih jedinica (zamjeničkih i glagolskih klitika); 2) uspostavit ćemo odnos između konretnosti i slaganja (s obzirom na rod, elipsu i smještaj klitika); 3) odredit ćemo specifične obrascie potrebne za izgradnju komunikacijski učinkovitih mreža riječi i gramatičkih struktura u hrvatskom obrazovnom sustavu. Metodološka inovativnost istraživanja ogleda se u povezivanju teorijski informiranog kvalitativnog i kvantitativnog psiholingvistički relevantnog istraživanja koje će omogućiti uspostavu prediktivne leksičke analize na razini korpusa, kao i na razini gramatičkih obrazaca mentalne gramatike.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

MEGAHR/MEGACRO

IP-2016-06-1210

10.03.2017

09.03.2021

nije evidentirano

HRK 556.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama