izvor podataka: poirot

Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima

Collective effects, tunneling and topological transport in novel nanojunctions


Prvi cilj ovog projekta je formulirati teorijski pristup za istraživanje novih značajki pod utjecajem magnetskog polja i drugih baždarnih polja, induciranim npr. deformacijom rešetke, na kolektivna, strukturna, magnetotransportna i elektromehanička svojstava materijala reducirane dimenzije, odnosno 2D i kvazi-2D sustava poput grafena, spojeva baziranih na grafenu i nekih hi-Tc kuprata. Želimo istražiti posebnu ulogu magnetskog proboja u grafenu i sličnim sustavima u kojima elektron-elektron interakcija nije naglašena ''ugnježđenjem'' Fermijeve plohe. Također, u posebnom fokusu je jedinstveno svojstvo grafenskog sustava s Dirakovskom elektronskom disperzijom: nastank snažnih pseudomagnetskih polja zbog mehaničke deformacije rešetke. Naše preliminarne estimacije ukazuju mogućnost nastanka novog tipa osnovnog stanja - val gustoće induciran magnetskim probojem zbog sinttičkog magnetskog polja što možda objašnjava opaženi vala gustoće naboja u interkaliranom grafitu CaC6. Također, želimo istražiti pojavu kvantnih oscilacija u magnetotransportu, fundamentalno utjecanih magnetskim probojem, opaženih u grafenskim sustavima i hi-Tc kupratima. Nadalje, istražit ćemo nanoelektromehanički sustav baziran na grafenu i ''spin-gate'' mehanizmu u cilju nalaženja parametarskog prostora za nastanak samo-ekscitiranih oscilacija zbog magnetomotornog vezanja elektronskog i mehaničkog podsustava uz poseban fokus na ulogu sintetičkih polja. Drugi cilj je eksperimentalna realizacija tj. dizajn i fabrikacija uređaja na nanoskali koji se temelji na spinskim efektima induciranim magnetskim poljem. Također, istražit ćemo nova kolektivna stanja kombiniranjem materijala s različitim parametrima uređenja ili topološki zaštićenim stanjima. Pored fabrikacije obavit ćemo mjerenje kompletne magnetotransportne karakteristike.

The first goal of this project is to formulate a theoretical approach for researching new features under the influence of magnetic field and other calibration fields, induced by lattice deformation, on collective, structural, magnetotransport and electromechanical properties of reduced dimension materials, ie 2D and quasi-2D systems such as graphene. graphene-based compounds and some hi-Tc cuprates. We want to investigate the special role of magnetic penetration in graphene and similar systems in which the electron-electron interaction is not emphasized by the “nesting” of the Fermi surface. Also in special focus is the unique property of the graphene system with Dirac electron dispersion: the formation of strong pseudomagnetic fields due to the mechanical deformation of the lattice. Our preliminary estimates indicate the possibility of a new type of ground state — a magnetic wave-induced density wave due to a synthetic magnetic field that may explain the observed charge density wave in intercalated CaC6 graphite. We also want to investigate the occurrence of quantum oscillations in magnetotransport, fundamentally influenced by magnetic breakthrough, observed in graphene systems and hi-Tc cuprates. Furthermore, we will investigate a nanoelectromechanical system based on graphene and a spin-gate mechanism in order to find the parametric space for the formation of self-excited oscillations due to magnetomotor bonding of electronic and mechanical subsystems with special focus on the role of synthetic fields. The second goal is the experimental realization, ie the design and fabrication of a nanoscale device based on spin effects induced by a magnetic field. We will also explore new collective states by combining materials with different landscaping parameters or topologically protected states. In addition to fabrication, we will measure the complete magnetotransport characteristic.


magnetsko polje, magnetski proboj, sintetičko baždarno polje, val gustoće, kvantne oscilacije, NEMS, tunelirajući transport, topološki transport

magnetic field, magnetic breakdown, synthetic gauge field, density wave, quantum oscillations, NEMS, tunneling transport, topological transport

Znanstveno-istraživački projekti

C3TiNN

IP-2016-06-2289

15.03.2017

14.03.2022

nije evidentirano

HRK 951.750,00