izvor podataka: poirot

Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi

Metallosupermolecular architectures and inorganic-organic polyoxometalete based hybrides


Glavna ideja projekta temelji se na principima koordinacijske kemije u dizajnu i sintezi novih MoVI metalosupramolekulskih struktura i organsko-anorganskih hibridnih polioksometalatnih materijala. Sinteza novih spojeva bazirat će se na “bottom-up” pristupu, odnosno njihovoj pripravi iz građevnih blokova nastalih in situ kako u otopini tako i u čvrstom stanju. To će omogućiti ispitivanje procesa samoudruživanja i kristalnog rasta navedenih sustava. Poveznica svih segmenata istraživanja je i u pronalaženju uvjeta neophodnih u kontroli sastava, strukture i svojstava ciljnih spojeva. Očekuje se da će ovo istraživanje dati uvid u mehanizme ispitivanih reakcija i omogućiti tumačenje utjecaja različitih inter- i intramolekulskih interakcija na svojstva višedimenzionalnih sustava ili njihovih građevnih blokova. Metode koje će se koristiti u sintezi organskih, metalosupramolekulskih i anorgansko-organskih polioksometalatnih hibrida bit će modificirane metode otopinske kemije, ali će se koristiti i metodologije zelene kemije. Istraživanja termički induciranih reakcija u čvrstom stanju predstavljaju dodatni izazov ovoga projekta. Predloženi projekt sastoji se od sljedećih dijelova: (i) dizajna i sinteze multifunkcionalnih N,O-donorskih liganada i ispitivanja njihovih svojstava; (ii) sinteze novih MoVI metalosupramolekulskih sustava; (iii) sinteze novih hibridnih organsko-anorganskih polioksometalatnih spojeva; (iv) karakterizacije svih priređenih spojeva; (v) kvantno-kemijskih proračuna i teorijskih tumačenja eksperimentalnih rezultata s ciljem boljeg razumijevanja i poboljšanja ispitivanih procesa; (vi) ispitivanja kemijskih i fizikalnih svojstava priređenih spojeva; (vii) ispitivanja bioloških svojstava odabranih spojeva.

The main idea of the project is to apply principles of coordination chemistry to design and synthesise new MoVI metallosupramolecular architectures and POM-based organic-inorganic hybrid materials. Such systems will be developed via a bottom-up approach combining suitable building blocks generated in situ in solution as well as in the solid state. The complexity in their construction is an invaluable opportunity to study the self-assembly and crystal growth processes. Links between all segments of this research are in finding suitable conditions that are necessary to control the composition and/or structural features of target architectures. It is expected that our investigation will give insight into particular reaction mechanisms and provide explanation for the influence of different inter- and intramolecular interactions on properties of high-dimensional compounds or their building blocks. Methods used in the synthesis of organic, metallosupramolecular and inorganic-organic hybrids will be modified and performed in accordance to conventional, but also green, chemical methodologies. Investigations of thermally induced reactions in the solid state are additional challenging part of the project. The proposed project will combine organic, coordination, analytical, theoretical, biochemical and medicinal chemistry. The proposed project consists of the following parts: (i) design and synthesis of multifunctional hydrazone N,O-donor ligands and study of their properties; (ii) synthesis of novel MoVI metallosupramolecular architectures; (iii) preparation of novel hybrid organic-inorganic compounds based on polyoxomolybdates; (iv) characterisation of all prepared compounds; (v) quantum chemical calculations and theoretical support to the experimental research which will be used to understand and guide the improved efficiency of the studied processes; (vi) investigation of chemical and physical properties of prepared compounds; (vii) investigation of biological properties of selected compounds.


metalosupramolekularni spojevi, poioksometalati, hibridi, hidrazoni, dikarboksilat, struktura, biološka svojstva, kvantnokemijski izračuni

metallosupramolecular compounds, poyoxometalates, hybrides, hydrazones, dicarboxylate, structure, biological properties, quantum chemical calculations

Znanstveno-istraživački projekti

MOLART

IP-2016-06-4221

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 858.000,00