izvor podataka: poirot

Naziv

Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću

Transformation of Wood Biomass Ash into Resilient Construction Composites

Opis projekta

Energane na krutu i plinovitu biomasu predstavljaju jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji te se očekuje da će biti jedan od glavnih aktera pri dostizanju europskog plana za primjenu 20 % obnovljive energije u 2020. Uobičajeno se tijekom izgaranja 1 tone drvne biomase proizvede 5 MWh energije, ali i 20 – 50 kg pepela s dna peći kao i letećeg pepela. Predviđa se da će u EU-28 primjena energije iz energana na drvnu biomasu u budućnosti utjecati na proizvodnju približno 600 000 tona pepela. Trenutno se 70 % biopepela drvne biomase (PDB) odlaže, 20 % se nastoji primijeniti kao dodatak tlu u poljoprivredi i 10 % za ostale namjene. Strategijom energetskog razvoja RH određeno je da će se do 2020. godine koristiti 85 MWe iz biomase. U ožujku 2016. u Hrvatskoj je bilo 10 elektrana na biomasu, potpisano je 57 ugovora s Hrvatskim operatorom tržišta energije za gradnju elektrana u 2014. i 2015. godini (ukupno 95,342 MWe) te su zaprimljeni zahtjevi za odobrenje građenja dodatnih elektrana na biomasu snage 51,034 MWe. Cilj projekta TAREC2 je transformirati pepeo drvne biomase (PDB) u građevne kompozite s dodanom vrijednošću, kroz povezivanje tri ključna aktera s njihovim specifičnim interesima, u industrijsku simbiozu sa zajedničkim komplementarnim interesom, koji je u skladu s EU pravnim okvirima. Prvi akter je energetski sektor koji je korisnik drvne biomase kako bi proizveo energiju i kao rezultat toga proizvođač otpada drvne biomase. Drugi je građevinski sektor koji je korisnik sirovine koju proizvodi energetski sektor. Na kraju, znanost o materijalima služi kao poveznica između dva sektora koja osigurava podatke o sirovini i moguće primjene. Projekt uključuje i optimizaciju i modifikaciju cijelog lanca u tehnologiji procesa: dobivanje pepela iz energetskog procesa, karakterizaciju pepela, određivanje udjela sastojaka mješavine za građevinsku industriju i konačno demonstraciju razvijenog proizvoda i primjenu u građevinskoj industriji.

Ključne riječi

pepeo drvne biomase, cementni kompoziti, sporedni cementni materijal, mineralni dodatak

wood biomass, wood biomass ash, mineral composite, construction product, durability

Znanstveno-istraživački projekti

TAREC2

IP-2016-06-7701

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 947.375

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama