izvor podataka: poirot

Naziv

Uloga urinarnih biomarkera u prekomjerno aktivnom mokraćnom mjehuru u djece

nije evidentirano

Opis projekta

Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur (OAB) je najčešći funkcijski poremećaj donjeg urotrakta u djece i vodeći je uzrok intermitentne dnevne inkontinencije urina. Obligatorni simptom je hitnost, a hiperaktivnost detruzora je patognomonični urodinamski nalaz. Međutim, zbog invazivnosti urodinamike, dijagnoza se često postavlja samo na temelju simptoma. Pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda, kao i učinkovito liječenje, nužni su obzirom na visoku prevalenciju, značajan negativni utjecaj na kvalitetu života i nezanemarivo financijsko opterećenje. Patofiziologija bolesti temelji se na nesuspregnutim razinama neurotrofina u mjehuru, primarno NGF-a, što je potvrđeno na animalnim modelima i u kliničkim studijama. Kao učinkovito liječenje koriste se antikolinergici. Studije na odraslima pokazale su značajno više razine NGF-a u pacijenata s OAB-om koje su korelirale s težinom kliničke slike. Učinkovito liječenje dovodi do pada visokih razina urinarnog NGF-a, koje u refraktornim slučajevima perzistiraju. Refrakternost OAB-a je podržana kroničnom upalom mjehura što je potvrđeno visokom razinom urinarnih upalnih citokina. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se objasnila uloga urinarnih biomarkera, ne samo u patofiziologiji, već i kao učinkovite i neinvazivne dijagnostičke metode, što je osobito bitno u djece gdje se urodinamika, kao zlatni standard, većinom zaobilazi zbog nelagodnosti i nesuradnje djeteta. Ova studija je zamišljena kao prospektivna i intervencijska s ciljem ispitivanja varijabli koje značajno klinički koreliraju s produljenom primjenom antikolinergika (>6 mjeseci) i neučinkovitosti liječenja djece s OAB-om. Ispitane varijable će uključivati razine urinarnih neurotrofina i citokina, ultrazvučne biomarkere, simptome i znakove bolesti, demografske podatke i urodinamski nalaz. Sekundarni cilj je analizirati osjetljivost i specifičnost urinarnih biomarkera u dijagnostici i liječenju OAB-a u usporedbi s nalazom urodinamike i kliničkim mjerama ishoda.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

pOAB

UIP-2017-05-5379

01.01.2018

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 1.129.311,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama