izvor podataka: poirot

Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

Multilevel approach to spoken discourse in language development


U psiholingvistici i primijenjenoj lingvistici procjena proizvedenog diskursa smatra se pouzdanim sredstvom procjene jezičnog znanja (Schneider i sur., 2006; Botting, 2002). Prikupljanje diskursnih uzoraka ekološki je valjano sredstvo procjene jer odražava uporabu jezika u svakodnevnom okruženju. Među različitim pristupima diskursu ističe se višerazinski pristup. Ovaj je pristup teorijska smjernica projektnog prijedloga, iako do sada nije bio primijenjen na područje jezičnog razvoja. Većina se teorija i mjera analize diskursa temelje na engleskom jeziku zbog čega postoji potreba za validacijom podatcima iz tipološki različitih jezika. U ovom projektu za istraživanja će se koristiti postojeći resursi, ali i nadopuniti ili u potpunosti razviti novi (leksičke baze i korpusi). Spoznaje koje će biti rezultat analize tih resursa, poput onih o pojavnosti i čestotnosti različitih struktura u hrvatskom jeziku u određenom razvojnom periodu kod različitih populacija, kao i prilagodbom automatiziranih korpusnih mjera hrvatskome, stvorit će se preduvjeti za razvoj novog materijala za poticanje proizvodnje diskursa. Materijal će se temeljiti na slikovnim predlošcima te će se rabiti računalno uz automatizaciju snimanja, podršku pri transkripciji te izračun mjera za procjenu diskursa. Zbog temeljenosti na prethodnim istraživanjima te psihometrijskih karakteristika materijal će se moći rabiti za jezičnu procjenu, a validacijsko će ispitivanje pružiti pouzdane podatke o razvoju diskursa za različite skupine govornika (jednojezični, dvojezični, narušen jezični razvoj, različit SES) u višerazinskom pristupu. Očekuje se da će se ovim pristupom u projektu a. steći uvid u kognitivne i jezične aspekte ključne za oblikovanje diskursa, b. doprinijeti međunarodnim znanstvenim teorijama i pristupima, c. razviti ili nadopuniti te učiniti javno dostupnima jezične resurse pogodne za druga lingvistička istraživanja te d. doprinijeti spoznajama područjima jezičnog obrazovanja i jezične procjene.

Traditionally Linguistics has concentrated mainly on more basic language structures (e.g. words or sentences), while discourse has been unfairly ignored until 1970s, when the interest for discourse micro- and macrostructure arose. A so called multi-level approach, which implies the interdependence of conceptual structures, content of thought, and processing linguistic units, gains more popularity in recent discourse research, but it is still rarely used in language development studies. This approach is the main framework of this project proposal. In the field of psycholinguistics and applied linguistics, discourse analyses have been considered a valuable tool for assessing language knowledge (Schneider et al., 2006; Botting, 2002). The elicitation of discourse samples is an ecologically valid assessment tool since it reflects conversation in everyday natural environment and provides a clear insight into language knowledge. This is especially important for assessing language abilities of bilingual speakers and speakers with language impairment. Despite the fact that narrative discourse has been proven a valid diagnostic tool, research of its structure and changes during language development are relatively rare in Croatian language, with some exceptions (i.e., Arapović et al., 2010; Medved Krajnović, 2001 and Kuvač, 2004). Most of the theories, approaches and discourse analyses measures are based on English language so there is a need for their validation in typologically different languages. Various approaches to language acquisition have changed based on new insights from different languages. In this project new resources will be developed and some existing updated (i.e., lexical database and different corpora). Their analyses will lead to new findings, such as frequency and types of language structures in Croatian in a particular period during language development and in different populations, as well as to development of new automatized corpus measures. These findings will be crucial for development of the new discourse assessment material. Material will be based on picture stimuli in a computer-based application. Application will allow for the automatization of the recording procedure, transcription support and automatic calculation of discourse measures. As the material is grounded in research findings and validated, it will be ready for use as language assessment tool. Validity studies will provide reliable data on discourse development for different groups of speakers (monolingual, bilingual, atypical language development, different SES).


govorni diskurs, jezični razvoj, mjere za procjenu diskursa, višerazinski pristup, dvojezični govornici, atipični jezični razvoj

spoken discourse, language development, measures for discourse assessment, multi-level approach, bilingualspeakers, atypical language development, SES

Znanstveno-istraživački projekti

MultiDis

UIP-2017-05-6603

01.01.2018

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 990.070,00