izvor podataka: poirot

Naziv

Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca

Medical Image Interpretation Methods for a Detailed Heart Health Analysis

Opis projekta

Kardiovaskularne bolesti uzrokuju godišnje više od 40% svih smrti u Europskoj Uniji. Metode snimanja u medicinske svrhe nezaobilazne su za utvrđivanje stanja kardiovaskularnog zdravlja neke osobe, a najčešće metode su računalna tomografija (CT) i magnetska rezonanca (MRI). Interpretacija tako prikupljenih medicinskih slika izrazito je ovisna o metodama računalne obrade, a potrebna programska podrška često je vrlo skupa i vezana uz proizvođača pojedinog uređaja, što otežava pristup takvom softveru manjim bolnicama i istraživačima. Osnovni cilj ovog projekta je razviti nove metode za analizu kardiovaskularne slike koje će moći odrediti što je više moguće kardiovaskularnih kvantifikacija srca iz što je moguće manje slika kako bi se postigla višestruka analiza kardiovaskularnog zdravlja. Takva analiza postići će se utvrđivanjem uzročno posljedičnih veza između određenih kvantifikacija i njihove dokazane utjecaje na kardiovaskularno zdravlje. Primjer kvantifikacija koje se mogu koristiti su: geometrija i volumen srca, geometrija bitnih arterija, morfologija aurikula lijeve pretklijetke, tok krvi kroz aortu, analiza srčane popustljivosti te kvantizacija epikardijalne masti. Odstupanje od normalnih vrijednosti gotovo svake od ovih kvanfitikacija faktor je rizika u razvoju neke od srčanih bolesti. Prepoznavanjem takvih odstupanja na vrijeme omogućit će se prepoznavanje potencijalnih rizika za zdravlje pacijenta što predstavlja fundamentalno poboljšanje u dijagnostici i tretmanu pacijenata. Konačan rezultat projekta bit će programska biblioteka otvorenog koda za analizu kardiovaskularnih slika, koja će sadržavate metode za sve kvantifikacije razvijene tijekom projekta. Bit će objavljena pod BSD licencom što će omogućiti suradnju i s industrijom i s akademskom zajednicom te će omogućiti istraživačima jednostavniju validaciju rezultata jer trenutno većina postojećih metoda nije javno dostupna istraživačima.

Ključne riječi

srce, segmentacija, analiza slike, simulacija, vizualizacija, programska biblioteka otvorenog koda, višestruka analiza zdravlja

heart, segmentation, image analysis, simulation, visualisation, open source library, multiple health analysis

Znanstveno-istraživački projekti

IMAGINEHEART

UIP-2017-05-4968

01.03.2018

28.02.2023

nije evidentirano

HRK 1.143.012

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama