izvor podataka: poirot

Naziv

Detaljan uvid u mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u oksidnoj staklo-(keramici)

nije evidentirano

Opis projekta

Električki vodljiva oksidna stakla važni su elektrolitni/elektrodni materijali koji se sve više primijenjuju u modernim elektrokemijskim uređajima. U ovim staklima tip električne vodljivosti (polaronski, ionski ili miješani ionsko-polaronski) ovisi o sastavu stakla, dok utjecaj međudjelovanja nositelja naboja s lokalnim strukturnim okruženjem definira mehanizam transporta. Zbog strukturne neuređenosti i velike raznolikosti strukturnih jedinica razumijevanje električnog transporta na mikroskopskoj skali u staklu predstavlja veliki izazov. Glavni je cilj predloženog projekta razjasniti mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima i staklo-keramici s posebnim naglaskom na povezanost sa strukturom. Predloženo istraživanje sastoji se od tri međusobno povezana koraka: 1) određivanje faktora koji određuju polaronsku vodljivost u binarnim volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima, 2) istraživanje miješanog ionsko-polaronskog transporta u volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima koja sadrže alkalijske okside i 3) ispitivanje utjecaja kristalizacije na električni transport u odabranim modelnim staklima iz koraka 1) i 2) s ciljem priprave vodljive staklo-keramike s prilagodljivim doprinosom ionske i polaronske vodljivosti. Odabrani sustavi posebno su atraktivni za primjenu kao katode u krutim baterijama jer fosforov oksid tvori stakla s alkalijskim i prijelaznim metalnim oksidima u širokom koncentracijskom području što omogućava visoku polaronsku i ionsku vodljivost. Detaljna strukturna i električna karakterizacija neophodna za rasvjetljavanje i povezivanje procesa polaronskog i ionskog transporta u ovim materijalima provest će se nizom naprednih komplementarnih metoda (Ramanska, MAS NMR i EPR spektroskopija, neutronska i rendgenska difrakcija, impedancijska spektroskopija, DC mjerenja), a značajan uvid u elementarne procese gibanja polarona i iona dat će numeričko modeliranje električne provodnosti MIGRATION konceptom.

nije evidentirano

Ključne riječi

staklo, staklo-keramika, ionska vodljivost, polaronska vodljivost, struktura

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

POLAR-ION-GLASS

IP-2018-01-5425

16.10.2018

15.10.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama