izvor podataka: poirot

Naziv

Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana

Middle Adriatic Upwelling and Downwelling

Opis projekta

Proces izranjanja ima značajne posljedice za život u moru jer se uzlaznim gibanjem prenosi nutrijentima bogata voda iz dubine prema površini i tako potiče primarna produkcija, a onda i razvoj viših razina hranidbenog lanca. Biološka istraživanja 1980-ih dovela su u vezu obilje planktona, zone mrijesta srdele te velike ulove u području Blitvenice, s izranjanjem potpovršinske vode iz Jabučke kotline.Krajnji cilj projekta MAUD je stvoriti cjelovitu multidisciplinarnu sliku procesa izranjanja i poniranja (I/P) vodenih masa u području Srednjeg Jadrana, pobliže u širem akvatoriju otočića Jabuke i Blitvenice te na prostoru koji ih povezuje. Osim fizikalnih aspekata, istražit će se kako I/P utječe na biogeokemijske procese i staništa te kako se biološki indikatori očituju u područjima izraženog I/P.Ovo će se postići zajedničkim radom geofizičara – oceanografa i meteorologa – te biologa i kemičara. Istraživat će se meteorološki uvjeti koji pogoduju izranjanju i poniranju. Pomoću satelitskih mjerenja identificirat će se područja I/P u Jadranu. Provest će se dvogodišnja kontinuirana mjerenja temperature, otopljenog kisika i razine mora. Tijekom višednevnih krstarenja, osim klasičnih CTD mjerenja, s visokom prostornom rezolucijom će se mjeriti hidrografska svojstva te morske struje u eufotičkoj zoni. Kvantificirat će se podmorska vegetacija Jabuke, Blitvenice i okolnog područja te dovesti u vezu s abiotičkim čimbenicima, dok će se planktonske zajednice analizirati u sprezi s detaljnim mjerenjima hidrografskih svojstava. Hidrodinamičko numeričko modeliranje će, s osloncem na mjerenja, pomoći da se razumije uloga meteorološkog forsiranja i složene batimetrije kao i ukupna dinamika izranjanja i poniranja.

Upwelling has significant consequences on marine life because the upward motion transports nutrient-rich deep water towards the surface, and in doing so stimulates primary production and the development of higher levels of the food web. Biological research in the 1980s linked an abundance of plankton, zones of sardine spawning and large catches in the region of Blitvenica Island to upwelling of subsurface water from the Jabuka Pit. The final goal of the MAUD project is to create an integral picture of upwelling and down welling (U/D) of water masses in the Middle Adriatic, specifically in the wider a rea of Jabuka and Blitvenica Islands and the connecting region. In addition to the physical aspects, the effect of U/D on biogeochemical processes and habitats as well as the manifestation of biological indicators in U/Da rea s will be investigated. This will be accomplished through the joint work of geo physicists - oceanographers and meteorologists - as well as biologists and chemists. Meteorological conditions favorable for upwelling and down welling will be investigated. Satellite measurements will be used to identify U/D regions in the Adriatic. Two-year continuous temperature, dissolved oxygen and sea level measurements will be performed. During multiday cruises, in addition to classic CTD measurements, high-spatial-resolution measurements of hydrographic properties and sea currents in the euphotic zone will be carried out. Marine vegetation at Jabuka and Blitvenica Islands and the surrounding a rea will be quantified and connected to abiotic factors, whereas plankton groups will be analyzed in connection with detailed measurements of hydrographic parameters. Hydrodynamic numerical modelling, relying on measurements, will help to understand the role of meteorological forcing and complex bathymetry as well as the complete dynamics of upwelling and downwelling.

Ključne riječi

izranjanje/poniranje, numerčiko modeliranje, bentos, plankton, Jadran

surfacing, numerical modeling, benthos, plankton, Adriatic

Znanstveno-istraživački projekti

MAUD

IP-2018-01-9849

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 1.377.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama