izvor podataka: poirot

Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom

Ascorbic acid for selective targeting of sarcoma stem cells


Sarkomi su prilično smrtonosni oblici raka, ponajprije zbog kasne dijagnoze i uznapredovalosti pri pojavi simptoma. Zbog niske učestalosti i velikog broja podvrsta, sarkomi su zahtjevna bolest. Upravo stoga, potrebno je ciljati njihovu zajedničku osobinu, a to je postojanje matičnih stanica sarkoma. One predstavljaju mali udio u staničnoj populaciji tumora koje imaju sposobnost inicijacije tumora. Otporne su na terapije i zadržavaju sposobnost regeneracije tumora. Zbog specifičnosti matičnih stanica sarkome, za njihovo uništenje potrebno je ciljati molekularne različitosti. Matične stanice sarokoma se, kao i druge matične stanice, smatraju mirujućima te imaju karakterističan metabolički profil i redox stanje. Naši preliminarni rezultati ukazuju da askorbinska kiselina (AA) ima jak citotoksični učinak na matične stanice sarkoma dok ne utječe na vijabilnost drugih stanica. Stoga bi željeli pobliže istražiti utjecaj AA na matične stanice sarkoma analizirajući njene različite oblike – AA, dehidroksiaskorbinsku kiselinu (DHA) i askorbil palmitat (AP). Kako bi izbjegli ozbiljne nuspojave prilikom potencijalne kliničke primjene, ugradit ćemo AA, DHA i AP u čvrste lipidne nanočestice (SLN). Matične stanice sarkoma i primarne stanice sarkoma iz 30 pacijenata, mezenhimske matične stanice i stanične linije U2OS i HEK293 tretirat ćemo s AA, DHA i AP bez is a SLN. Odredit ćemo staničnu vijabilnost, vrstu stanične smrti i optimalno doziranje. Također ćemo analizirati profil onkogena i tumor supresora 30 sarkoma i istražiti mehanizme selektivnog ciljanja koristeći panele metabolizma i oksidativnog stresa. Ukoliko je osjetiljivost na AA specifična za matične stanice sarkoma, velika je vjerojatnost da je specifična i za matične stanice drugih tumora. Stoga bi ovi rezultati mogli imati velik klinički značaj jer bi se AA mogla koristiti kao adjuvantna terapija uz standardne lijekove s ciljem uništenja matične populacije stanica unutar tumora.

Sarcomas are quite deadly forms of cancer, primarily due to late diagnosis and advanced onset of symptoms. Due to their low frequency and large number of subtypes, sarcomas are a demanding disease. Precisely because of this, it is necessary to target their common feature, which is the existence of sarcoma stem cells. They represent a small proportion in the cell population of tumors that have the ability to initiate tumors. They are resistant to therapies and retain the ability to regenerate tumors. Due to the specificity of sarcoma stem cells, molecular diversity needs to be targeted for their destruction. Sarocoma stem cells, like other stem cells, are considered dormant and have a characteristic metabolic profile and redox state. Our preliminary results indicate that ascorbic acid (AA) has a strong cytotoxic effect on sarcoma stem cells while not affecting the viability of other cells. Therefore, we would like to investigate more closely the impact of AA on sarcoma stem cells by analyzing its different forms - AA, dehydroxyascorbic acid (DHA) and ascorbyl palmitate (AP). To avoid serious side effects during potential clinical use, we will incorporate AA, DHA, and AP into solid lipid nanoparticles (SLNs). Sarcoma stem cells and primary sarcoma cells from 30 patients, mesenchymal stem cells, and U2OS and HEK293 cell lines will be treated with AA, DHA, and AP without SLN. We will determine cell viability, type of cell death, and optimal dosing. We will also analyze the oncogene profile and tumor suppressor of 30 sarcomas and investigate the mechanisms of selective targeting using panels of metabolism and oxidative stress. If susceptibility to AA is specific to sarcoma stem cells, it is likely to be specific to stem cells from other tumors. Therefore, these results could be of great clinical significance because AA could be used as adjuvant therapy with standard drugs with the aim of destroying the stem cell population within the tumor.


sarkom, tumorske matične stanice, sarkosfere, askorbinska kiselina, čvrste lipidne nanočestice

sarcoma, cancer stem cells, sarcospheres, ascorbic acid, solid lipid nanoparticles

Znanstveno-istraživački projekti

ASTar

IP-2018-01-7590

22.10.2018

21.10.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00