izvor podataka: poirot

Hidrotermalna sinteza dopiranog cerij oksidnog nanokatalizatora

nije evidentirano


Hidrotermalnom sintezom bit će pripravljene dopirane nanočestice cerijeva oksida namijenjene uporabi kao heterogeni katalizator za uklanjanje hlapivih organskih spojeva. Ključna značajka cerijeva oksida je njegova sposobnost reverzibilnog redoks procesa čime se omogućava stvaranje vakancija kisika, velika pokretljivost kisika i kapacitet skladištenja kisika unutar kristalne rešetke. Takva svojstva čine cerijev oksid široko korištenim heterogenim katalizatorom.Jedna od metoda sinteze nanočestica cerijeva oksida je hidrotermalna sinteza budući da posjeduje brojne prednosti kao što su jednostavnost, dostupnost i ekološka neškodljivost te omogućuje pripremu nanočestica visoke čistoće, željene veličine, morfologije i velike površine.Uvođenje defekata u kristalnu rešetku cerijeva oksida ugradnjom metalnih iona daje cerijevom oksidu poboljšana svojstva. Stoga će se provesti sustavna studija uzoraka cerijeva oksida dopiranog ionima prijelaznih metala (Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn) priravljenih pomoću hidrotermalne sinteze, kako bi se istražila sposobnost prijelaznih metala da uđu u kristalnu rešetku cerijeva oksida u uvjetima hidrotermalne sinteze, toplinska stabilnost pripremljenih katalizatora i njihova katalitička aktivnost u procesu oksidacije modelnog spoja. Na temelju dobivenih rezultata odabrat će se dva dopanta, najvjerojatnije bakar i mangan, a cerijev oksid dopiran ovim elementima bit će temeljito istražen. Pored strukture, mikrostrukture, fizikalnih svojstava i katalitičke aktivnosti, posebna pozornost bit će posvećena stabilizaciji veličine kristala i specifične površine cerijeva oksida pri povišenim temperaturama. Istraživanje će omogućiti stjecanje novih znanja o dopiranom cerijevom oksidu pripremljenom hidrotermalnom sintezom. Dodatno, očekuju se značajni rezultati na području kinetike rasta zrna i uporabe kinetičke analize za procjenu stabilnosti veličine kristala i specifične površine nanokatalizatora na povišenim temperaturama.

nije evidentirano


cerijev oksid, hidrotermalna sinteza, dopanti, katalitička aktivnost, termička stabilnost

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

HOuDiNI

IP-2018-01-2963

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 475.000,00