izvor podataka: poirot

Bioprospecting Jadranskog mora

Bioprospecting of the Adriatic Sea


Projekt predstavlja prvi strukturirani (nacionalni) i organizirani pokušaj pristupa resursima hrvatskog morskog sustava, kako bi se ubrzao i pojednostavio proces otkrivanja i vrednovanja prirodnih spojeva, biomaterijala i bioaktivnih tvari iz hrvatskog morskog okoliša. Kroz sedam radnih paketa, projekt je fokusiran na istraživanje i razvoj novih izvora kemijskih spojeva, gena, mikroorganizama, makroorganizama i drugih vrijednih proizvoda iz prirode, istraživanje i razvoj znanja o korištenju i upravljanju biološkim resursima. Projekt omogućava vrhunska istraživanja u području biotehnologije mora, a uključuje primjenu bioloških znanja i najsuvremenijih tehnika u istraživanju morskog okoliša i njegovih bioloških komponenti, bilo kao izvora ciljanih biotehnoloških proizvoda i njihove primjene: novi enzimi (bio-katalizatori), proteini i peptidi, sekundarni metaboliti, polisaharidi (bakterije, morske alge), masne kiseline i lipidi (alge). Za morske obalne sustave kao što je npr. Jadransko more pretpostavlja se da je mogući bogat izvor novih proizvoda za medicinsku i biotehnološku primjenu. Iako su bogatstvo i raznolikost morskih sustava dobro poznati, njihova dostupnost i iskorištavanje u Hrvatskoj do sada je bila vrlo ograničena te je dosadašnji istraživački rad na hrvatskim morskim resursima bio ograničen kroz nekoliko odvojenih međunarodnih projekata

The project represents the first structured (national) and organized attempt to access the resources of the Croatian marine system, in order to speed up and simplify the process of discovering and evaluating natural compounds, biomaterials, and bioactive substances from the Croatian marine environment. Through seven work packages, the project is focused on the research and development of new sources of chemical compounds, genes, microorganisms, macroorganisms, and other valuable products from nature, research, and development of knowledge on the use and management of biological resources. The project enables cutting-edge research in the field of marine biotechnology and includes the application of biological knowledge and state-of-the-art techniques in the research of the marine environment and its biological components, either as a source of targeted biotechnological products and their applications: new enzymes (bio-catalysts), proteins and peptides, secondary metabolites, polysaccharides (bacteria, seaweed), fatty acids and lipids (algae). Marine coastal systems such as the Adriatic Sea are assumed to be a possible rich source of new products for medical and biotechnological applications. Although the richness and diversity of marine systems are well known, their availability and exploitation in Croatia have been very limited until now, and research work on Croatian marine resources has been limited to several separate international projects.


biotehnologija, aktivne molekule, screening biološkog potencijala, scale-up optimizacija, patentabilnost

biotechnology, active molecules, biological potential screening, scale-up optimization, patentability

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

KK.01.1.1.01.0002

01.11.2017

01.11.2022

http://bioproadriatic.hr/

HRK 37.775.735,86