izvor podataka: poirot

Naziv

Obnavljanje ekološke raznolikosti šuma tehnologijama snimanja iz zraka

Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies

Opis projekta

Projekt je počeo 1. listopada 2017. i trajat će do 31. svibnja 2019., prioritet mu je stvoriti održivu uporabu prirodnih i kulturnih dobara, a poseban je cilj obnoviti biološku raznolikost u pograničnom području Mađarske i Hrvatske. Prilagodba klimatskim promjenama te zaštita prirode i okoliša životno su važni izazovi prepoznati u Europskoj uniji. Projekt je nastao iz potrebe za učinkovitijim, složenijim i detaljnijim procesom istraživanja te pregleda terena šuma i šumskoga zemljišta. Snimci iz zraka daju kvalitetniji uvid i omogućavaju bolje razumijevanju kompozicije šume, posebice krošnji. Monitoring iz zraka omogućava bolju prevenciju širenja invazivnih vrsta, bržu reakciju na ugroze šume od kukaca, bolesti ili ljudi, zatim analizu rezultata uporabe biokemijskih sredstava te ostalih uzgojnih radova te utvrđivanje šteta nastalih od suše i požara, upozorava na mogućnosti poplave i prati njezino širenje te moguće zastoje, pomaže pri uređivanju šuma, omogućava precizniju procjenu stanja biomase i drugo. Projektom će se razmotriti tehnologije snimanja iz zraka te izabrati metodologija prikladna potrebama partnera. Unaprijedit će se i stručnost radnika temeljem rezultata analiza te podići svijest o značenju šuma i rada u šumi. Najavljene aktivnosti podrazumijevaju nabavu dronova, renoviranje kuće u Tikvešu kao pripremu uvjeta za edukaciju radnika za primjenu zračnoga monitoringa te edukaciju djece školske dobi o značaju klimatskih promjena i važnosti zaštite šuma, a radit će se i na suzbijanju invazivnih vrsta na snimljenom području. Vodeći je partner na projektu Baranya Megyei Önkormányzat (Pečuh, Mađarska), a partneri su na projektu Mecsekerdő ZRT. (Pečuh, Mađarska), Hrvatske šume d.o.o. te FOOZOS, a financiran je sredstvima Regionalnoga razvojnog fonda INTERREG V-A Hungary-Croatia Co-operationProgramme 2014 – 2020.

The project started on October 1, 2017 and will last until May 31, 2019, its priority is to create a sustainable use of natural and cultural assets, with the specific objective of restoring biodiversity in the border area of ​​Hungary and Croatia. Adaptation to climate change and the protection of nature and the environment are vital challenges recognized in the European Union. The project emerged from the need for a more efficient, complex and detailed process of exploration and review of forest terrain and forest land. Aerial shots give better insight and better understanding of forest composition, especially canopy. Aerial monitoring enables better prevention of the spread of invasive species, quicker response to forest threats from insects, diseases or humans, then analyzes the results of the use of biochemical resources and other cultivation works, identifies damage caused by drought and fire, alerts to possibilities of flooding and monitors its spread, and possible spreads, helps with forest editing, enables more accurate assessment of biomass status and more. The project will look at aerial imaging technologies and choose a methodology appropriate to the needs of partners. Workers' expertise will also be improved based on the results of analyzes and will raise awareness of the importance of forests and forest work. The announced activities include the acquisition of drones, the renovation of a house in Tikves as preparation of conditions for the education of workers for the application of air monitoring, and the education of school-age children on the importance of climate change and the importance of protecting forests, and work will also be done to combat invasive species in the recorded area. Lead partner on the project is Baranya Megyei Önkormányzat (Pécs, Hungary) and partners on the project are Mecsekerdő ZRT . (Pécs, Hungary), Croatian Forests d.o.o. and FOOZOS, and was funded by the Regional Development Fund INTERREG V-A Hungary-Croatia Co-operationProgramme 2014 - 2020.

Ključne riječi

biološka raznolikost, šume, dronovi, šumska škola

biodiversity, forests, drones, forest school

Infrastrukturni projekti

RED FAITH

HUHR/1601/2.2.1/0004

01.10.2017

31.05.2019

nije evidentirano

EUR 485.401,94

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama