izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama

Investigating School Leadership From a Distributed Perspective in Croatian Schools

Opis projekta

Predloženo istraživanje fokusira se na fenomen školskog vođenja koji se određuje kao jedan od najznačajnijih faktora uspješnosti škola odnosno postignuća učenika, a u širem kontekstu i uspješnosti odnosno održivosti obrazovnih reformi. Glavni cilj istraživanja je identificirati obilježja prakse školskog vođenja u hrvatskim školama s posebnim naglaskom na indikatore individualnog naspram distributivnog vođenja te iznalaženje onih obilježja školskog vođenja koja su povezana s učinkovitosti škola. Glavni cilj istraživanja realizirat će se kroz sljedeće specifične zadatke: 1) Ispitati obilježja školskog vođenja s posebnim naglaskom na ulogu i vrstu participacije i interakcija pojedinih dionika u aktivnostima vođenja (ravnatelja, školskog odbora, učiteljskog/nastavničkog vijeća, stručne službe, učitelja, roditelja, učenika, predstavnika zajednice i lokalne samouprave) i njihove povezanosti s indikatorima školskog uspjeha; 2) Ispitati različita obilježja upravljanja hrvatskim obrazovnim sustavom iz perspektive različitih dionika (komunikacija i suradnja između autoriteta na državnoj razini, razini lokalne samouprave i razini škole; zadovoljstvo načinom funkcioniranja obrazovnog sustava) i njihov efekt na praksu školskog vođenja. Rezultati prijašnjih istraživanja i preliminarni izvještaji povezani s hrvatskim obrazovnim sustavom ukazuju na važnost osnaživanja karakteristika distributivnog školskog vođenja s naglaskom na osnaživanje kapaciteta učitelja kao aktivnih sudionika u procesu donošenja odluka koje se odnose na obrazovanje.

The proposed research focuses on the phenomenon of school leadership which is seen as one of the most important success factors of school and student achievement. In the broader context, it is seen as a success i.e. sustainability factor of education reforms. The main aim of this research is to identify the characteristics of the school leadership practice in Croatian schools with the special emphasize on indicators of both solo and distributive leadership and finding those features that are associated with the school and student achievement. The main aim will be elaborated through the following specific tasks: 1) examining the characteristics of school leadership with special emphasis on the role of participation and interaction of individual stakeholders in the activities of leadership (school principals, school boards, school councils, professional services, teachers, parents, students, community representatives and local government) and their association with indicators of school success; 2) examining various features of education system governance from the perspectives of different stakeholders (communication and collaboration between state level, local governments and school level authorities; overall satisfaction with the education system governance) and their effects on the school leadership practice. Results of the previous studies and preliminary review related to Croatian education system point to the importance of strengthening the characteristics of the distributed school leadership with special emphasis on strengthening the capacity of teachers as active participants in making key decisions related to the matters of education.

Ključne riječi

upravljanje obrazovnim sustavom, distributivno školsko vođenje, učinkovitost škola, jedinice lokalne samouprave, ravnatelji, učitelji, škole

Znanstveno-istraživački projekti

IScLEAD

IP-2014-09-1825

01.05.2015

30.04.2018

nije evidentirano

HRK 223.813,89

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama