izvor podataka: poirot

Naziv

Liber Fluminensis – prilozi za proučavanje hrvatskoga jezika u djelima riječkih tiskara do 20. stoljeća

Liber Fluminensis – Contributions to the Study of the Croatian language in the Works Printed by Printing Houses in Rijeka until the 20th Century

Opis projekta

Riječko je tiskarstvo dosad istraživano ponajprije kao kulturološki ili povijesni fenomen, dok se o jeziku tiskovina znatno manje zna. Stoga bi taj segment valjalo detaljnije i svebuhvatno istražiti, osobito s obzirom na lingvističku raznolikost grada Rijeke, koja ga obilježava u slavensko-romanskom supostojanju. Međutim osim horizontalne višejezičnosti, koja podrazumijeva postojanje više jezika za komunikaciju na području grada i njegove okolice, postoji i fenomen vertikalne dvojezičnosti, pri kojem govornici komuniciraju različitim inačicama istoga, hrvatskoga jezika u svim njegovim krozvremenskim i sociolingvističkim inačicama. U razdoblju ranoga ovovjekovlja, u kojemu je djelovala i prva riječka tiskara Šimuna Kožičića Benje (1530.–1531.), hrvatski se jezik ostvaruje u dvjema inačicama: kao udio u jedinstvenom hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku i kao samostalna čakavska sastavnica, koja je bila znatno brojnija u neliturgijskim tekstovima. Osim djelima Kožičićeve tiskare projekt se bavi i izdanjima druge velike riječke tiskare – tiskare Karletzky (1779.– 1889.), koja je djelovala u ključnom razdoblju u povijesti hrvatskoga jezika i njegove standardizacije, a u tiskovinama u njoj otisnutim jasno se razlikuju dva jezičnopovijesna smjera, uz pojedinačne koncepcije poput one F. Kurelca. Iako malobrojnija, u jeziku riječkih tiskovina neizostavna je i čakavska sastavnica, koja se kroz vrijeme mijenjala u rasponu od autohtone riječke čakavštine do one koju su u Rijeku donosili govornici iz okolice. Projektom će se istražiti jezik riječkih tiskovina (16.–20. st.), uputit će se na važnost otisnutih djela, kako za lokalnu tako i za nacionalnu sredinu, i pokazati kako odabir jezičnoga tipa u složenom riječkom jezičnom kaleidoskopu ovisi o namjeni i funkcionalnosti tekstova. Tako pripremljena građa revitalizirat će i revalorizirati fenomen riječkoga tiskarstva te ga prikazati kao turistički potencijal.

Rijeka printing houses have been primarily studied as a cultural or historical phenomenon, while the language of the works they published has been somewhat neglected. This aspect should, therefore, be studied in more detail and more comprehensively, particularly with respect to the linguistic diversity of Rijeka. However, in addition to the horizontal multilingualism, which is the existence and use of more than one language, there is also the phenomenon of vertical multilingualism, which is the use of different variants of the same (Croatian) language in all its historical and sociolinguistic variants. In the early modern period, during which the first printing house, that of Šimun Kožičić Benja (1530 – 1531), operated in Rijeka, the Croatian language was realised in two variants: as an element in the common Croatian Church Slavonic language and as an independent Čakavian variant which was significantly more frequent in non - liturgical texts. In addition to the works published by Kožičić’s printing house, this project also focuses on the editions of another large Rijeka printing house – the Karletzky Printing House (1779 – 1889), which operated during the most crucial period in the history of the Croatian language and its standardisation. Although less present in the language of the works published in Rijeka, the Čakavian component, which changed over time from the autochthonous Rijeka Čakavian speech to the one that was brought to Rijeka by the speakers from the surrounding areas, is a trademark element of these texts. This project will study the language in which the works are published, stress the importance of the publications in both the local and national context, and demonstrate that the choice of the type of language in the complex linguistic kaleidoscope depends on the purpose and the function of the text. This will, in turn, enable us to re - evaluate and revitalise the importance of the phenomenon of Rijeka printing houses and present its tourist potential.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

unri-human-18-87

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 42.968,24

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama