izvor podataka: poirot

Naziv

Od gramatike do pragmatike

From Grammar to Pragmatics

Opis projekta

Spoznaje do kojih su u svojim dosadašnjim proučavanjima gramatičkih i pragmatičkih tema došli članovi projektnog tima polazišta su novim istraživanjima. Naši se projektni zadaci vezuju uz dvije glavne okosnice: jedna je tradicionalna filološka i tiče se proučavanja hrvatske gramatikografske tradicije, druga se okreće novijim (funkcionalnim) jezičnim opisima koji su otvoreni spoznajama drugih znanstvenih područja, pa tako i filozofije, psihologije, kognitivnih znanosti itd. Bitna je značajka funkcionalnih pristupa jeziku – po čemu se oni razlikuju od onih formalnih, strukturalističkih – usmjeravanje zanimanja (i) na jezik u uporabi, u međuljudskoj interakciji. Posljedično, pomiče se i gornja granica jezikoslovnih opisa – s rečenice (kao apstraktne, jezične jedinice) na nadrečenično jedinstvo, tekst i/ili diskurs kao komunikacijski događaj. Modificirani i/ili promijenjeni teorijsko-metodološki koncepti bit će primijenjeni na konkretne opise (hrvatskoga) jezika. Dosadašnje spoznaje: svoja istraživanja podjednako temeljimo na postojećim gramatikama hrvatskoga jezika (starijima i novijima), novijim lingvističkim teorijama (pragmalingvistika, sistemska funkcionalna teorija i gramatika, lingvistika/teorija teksta itd.) i teorijskim radovima iz područja filozofije jezika. Uvelike ćemo se oslanjati i na dosadašnja istraživanja članova projektnog tima. Hipoteza: uključivanje pragmatičkoga aspekta u jezikoslovna istraživanja – kao, uostalom, i spoznaja drugih društvenih i humanističkih znanosti – može riješiti problem manjkavosti strukturalističkih pristupa jeziku te unaprijediti gramatičke opise (hrvatskoga) jezika. Također očekujemo da će novi (funkcionalni) pristupi – uključe li se u sveučilišnu nastavu (hrvatskoga) jezika – studentima olakšati razumijevanje mehanizama na kojima funkcionira jezična djelatnost. Cilj istraživanja: glavni je cilj naših istraživanja produbiti spoznaju o mehanizmima na kojima počiva gramatičko ustrojstvo (hrvatskoga) jezika i jezična komunikacija.

The results of the previous studies of grammatical and pragmatic themes conceived by the members of the project team are the starting point of this new scientific research. Two main cores of the project have to be followed: the first is a traditional philological one (study of the Croatian grammatical tradition); the second refers to recent (functional) linguistic descriptions which are related to the knowledge of other fields of science. The main feature of the functional language approaches is their orientation towards the language in use. That is the feature which differentiates such approaches from the formal, structural ones. Consequently, the upper limit of linguistic descriptions has to be transferred from the sentence (as an abstract linguistic unit) to the supra - syntactic unit, text and/or discourse as a communicative event. Modified and/or changed theoretical and methodological concepts will be applied to specific (Croatian) language descriptions. Present state of scientific knowledge. The research has been equally based on both existing grammars of the Croatian language (older and newer), recent linguistic theories (pragma - linguistics, systematic functional theory and grammar, linguistic/text theory, etc.) and theoretical works from the field of language philosophy. Research conceived by the members of the project team will also be followed. hypothesis. Integration of the pragmatic aspect into linguistic research, as well as the knowledge of other humanities and social science disciplines, could be the solution to deficient structural approaches to language. This could also help us to improve the grammatical descriptions of (Croatian) language. It is expected that new (functional) approaches integrated into university classes of (Croatian) language would help students to understand the mechanisms on which language functions. The aim of the research is to deepen the knowledge of the mechanisms on which the grammatical structure of (Croatian) language and linguistic communication are based.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-human-18-13

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 36.592,68

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama