izvor podataka: poirot

Naziv

Riječki krajobrazi sjećanja

Rijeka Memoryscapes

Opis projekta

Ovaj projekt slijedi uspjeh HRZZ-ova projekta 'Framing the Nation and Collective Identity in Croatia' (FRAMNAT) te nastoji primijeniti metodologiju, digitalne alate i iskustvo na terenu na lokalnoj studiji slučaja Rijeke, Europske prijestolnice kulture 2020. Cilj je 'Riječkih krajobraza sjećanja' analizirati višestruke slojeve kulture sjećanja grada, od fizičkih objekata u krajoliku (spomenici, arhitekture) do kulturnih reprezentacija (komemoracije, likovne umjetnosti, politički diskurs, glazbene interpretacije). Dok je jedan aspekt analize kritički procijeniti kako se ti krajobrazi sjećanja koriste za političke svrhe u kontekstu suvremene Hrvatske, drugi je aspekt da ispitati kako se ta kulturna baština može iskoristiti za turizam i valorizaciju povijesti. Projekt se temelji na trima ciljevima: mapiranju mjesta sjećanja, promatranju komemorativnih praksi i nastavku razvijanje digitalnih alata i platforme stvorene u FRAMNAT-u. Prvi je zadatak da se u Rijeci i njezinoj okolici identificiraju značajna mjesta sjećanja koja se odnose na 20. st., s naglaskom na spomeničkoj baštini. Analiziranjem kronološkog i prostornog aspekta izgradnje spomenika Drugoga svjetskog i Domovinskog rata moguće je pratiti kako se kultura sjećanja s vremenom mijenja, a na nju utječe socio-politički kontekst. Drugi je zadatak promatrati lokalne komemorativne prakse oslanjajući se na iskustvo i metode razvijene za nacionalnu razinu u FRAMNAT projektu. Komemorativni govori, protokoli, glazba i zvuk te medijski prikazi prikupit će se u bazu podataka. Naposljetku shvaćajući potrebu jačanja uloge digitalnih alata u humanističkim istraživanjima, treći je zadatak nastaviti razvijati platformu stvorenu u FRAMNAT-u kako bi se mogla primijeniti i patentirati za buduće istraživačke projekte izvan Hrvatske. Rezultati ovog istraživačkog projekta pridonijet će postojećim inicijativama kao što su EPK2020 i Rijeka u Fluxu, a aktivno će uključivati i studente na Sveučilištu u Rijeci.

This project follows on the success of the HRZZ project "Framing the Nation and Collective Identity in Croatia" (FRAMNAT), and seeks to apply the same methodology, digital humanity tools, and fieldwork experience to the local case study of Rijeka, the European Capital of Culture in 2020. The goal of Rijeka Memoryscapes is to analyse the city's multiple layers of historical memory, from physical objects in the landscape (monuments, architecture) to cultural representations (commemorations, visual art, political discourse). While one aspect of the analysis is to critically evaluate how this memoryscape is used politically within the context of contemporary Croatia, the other aspect is to see how this cultural heritage can be used for tourism and local valorisation. The project is based on three tasks: mapping the memoryscape, observing commemorative practices, and continuing to develop the digital tools and platform created in FRAMNAT. The first task is to map significant sites of memory related to the 20th century in Rijeka and its surroundings, focusing on its monumental heritage. By analysing the chronological and geographical erection of WW2 and Homeland War memorials, it will be possible to trace how cultural memory changes over time and is affected by the socio - political context. The second task is to observe local commemorative practices, drawing upon the experience and methodologies developed for the national level in the FRAMNAT project. Commemorative speeches, protocols, and media reporting will be collected for the commemorations identified to be most relevant for Rijeka. Finally, realising the need to strengthen the role of digital tools in humanities research, the third task is to continue to develop the platform created in FRAMNAT so it can be applied and patented for future research projects beyond Croatia. The results of this research project will contribute to existing initiatives, such as ECOC2020 and Rijeka in Flux, and will include FFRI students.

Ključne riječi

Rijeka, povijest, 20. stoljeće, kultura sjećanja

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

N/P

01.01.2019

01.01.2020

nije evidentirano

HRK 455.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama