izvor podataka: poirot

Naziv

Endocitoza adenovirusa i urođeni imunosni odgovor

Adenovirus endocytosis and innate immune response

Opis projekta

Vektorska cjepiva na bazi adenovirusa tipa 26 (HAdV26) istražuju se u 28 kliničkih ispitivanja, od kojih je nekoliko u fazi III. Dok je in vivo imunogenost HAdV26 prilično dobro opisana, osnovna biologija ovog virusa je još uvijek nedovoljno shvaćena. Nedavno smo pokazali da je avß3 integrin potreban za uspješnu infekciju epitelnih stanica s HAdV26, no nedostaju istraživanja vezana uz urođeni imunosni odgovor potaknut infekcijom epitelnih stanica s HAdV26 te endocitozu ovog virusa. Na temelju naših preliminarnih podataka pretpostavljamo da bi izmijenjena endocitoza HAdV26 zbog vezanja avß3 integrina ili smanjenog klatrina mogla potaknuti različit imunosni odgovora domaćina, te tako utjecati na uspješnost vektora baziranog na HAdV26. Cilj AdenoIN-a je istražiti urođeni imunosni odgovor potaknut infekcijom epitelnih stanica s HAdV26 u kontekstu upotrebe avß3 integrina kao receptora i/ili izmijenjene endocitoze virusa zbog smanjene količine klatrina. Stoga ćemo u stanicama s povećanom ekspresijom avß3 integrina i/ili smanjenom količinom klatrina nakon infekcije s HAdV26 koristeći metode western blot, ELISA, konfokalna mikroskopija i PCR čip: i) proučavati endocitozu fluorescentno obilježenog HAdV26, ii) profilirati gene povezane s urođenim imunitetom i inflamasomom, iii) analizirati identificirane proteine od interesa. Ukupni rezultat AdenoIN-a bit će sveobuhvatna analiza avß3 integrinom i klatrinom posredovane endocitoze HAdV26 i time potaknutog urođenog imuniteta u epitelnim stanicama. Dobiveni podaci omogućit će daljnja poboljšanja vektora za prijenos gena i cijepljenje temeljenih na HAdV26, te će tako privući interes ne samo akademskih kolega koji istražuju isto područje, nego i dionika iz industrije. Znanje i iskustvo stečeno u okviru AdenoIN-a, kao i novozaposleni doktorand i poslijedoktorand, omogućit će jačanje i daljnji razvoj nedavno uspostavljene istraživačke grupe za proučavanje adenovirusnih vektora koju na IRB-u vodi prijaviteljica ovog projekta.

Vaccine vectors based on low seroprevalent adenovirus type 26 (HAdV26) are listed as intervention in 28 clinical trials, among which several in phase III. While HAdV26 immunogenicity in vivo is rather well described, basic biology of this virus is still insufficiently understood. Recently we reported αvβ3 integrin as a receptor required for HAdV26 successful infection of epithelial cells, however studies regarding HAdV26 endocytosis and innate immunity induced by HAdV26 infection of epithelial cells are missing. Based on our preliminary data we hypothesize that altered HAdV26 endocytosis due to binding αvβ3 integrin or modified clathrin, could lead to induction of different host innate immune response, hence influence performance of HAdV26-based vector. Therefore, the goal of AdenoIN is to investigate role of clathrin in HAdV26 transduction and address clear gap in understanding the innate immune response induced by HAdV26 infection of epithelial cells in the context of using αvβ3 integrin as a receptor and/or altered virus endocytosis. Final output of AdenoIN will be comprehensive analysis of αvβ3 integrin and clathrin mediated HAdV26 endocytosis and subsequent innate immune signaling in epithelial cells. Data and knowledge obtained within AdenoIN will be valuable for further improvement of HAdV26-based vectors.

Ključne riječi

adenovirus tipa 26, vektorsko cjepivo, integrin, endocitoza, urođeni imunitet

adenovirus type 26, vector vaccine, integrin, endocytosis, innate immunity

Znanstveno-istraživački projekti

AdenoIN

IP-2019-04-6048

15.01.2020

14.01.2024

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama