izvor podataka: poirot

Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama - procjena rizika i prioritizacija

Investigation of Pharmaceutical Exposome in Freshwater Organisms – Risk Assessment and Prioritization


U posljednjih dvadeset godina farmaceutski spojevi su prepoznati kao važna kategorija zagađivala. Postojeća literatura pretežno je usmjerena na istraživanje pojavnosti i ponašanja farmaceutskih spojeva u abiotičkim matricama (npr. voda i sediment), dok su radovi o njihovim koncentracijama u vodenim organizmima još uvijek srazmjerno rijetki. Ta je situacija u suprotnosti s činjenicom da koncentracije farmaceutskih spojeva u vodi i sedimentu predstavljaju samo indirektnu mjeru njihove potencijalne toksičnosti, dok interne koncentracije tih tvari u vodenim organizmima određuju njihov stvarni potencijal za izazivanje štetnih posljedica. U skladu s tim, svrha ovog projekta je dobivanje novih uvida u bioakumulaciju i metaboličko ponašanje odabranih farmaceutskih spojeva u slatkovodnim organizmima, s ciljem unaprjeđenja procjene rizika izloženosti ovim zagađivalima i njihove znanstveno utemeljene prioritizacije. Plan projekta uključuje nekoliko međusobno povezanih koraka, od razvoja metoda preko provedbe laboratorijski kontroliranih modelnih pokusa do terenskih istraživanja. U prvoj fazi razvit će se i validirati visokospecifične multirezidualne analitičke metode za kvantitativno određivanje tragova odabranih farmaceutskih tvari u različitim tipovima okolišnih uzoraka (biota, sediment, voda). Te će metode biti upotrijebljene u pažljivo isplaniranim modelnim i terenskim istraživanjima usmjerenim na određivanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih riba. Modelni bioakumulacijski pokusi provest će se na zebricama (Danio rerio), uz primjenu različitih uvjeta izlaganja farmaceutskim tvarima. Biokemijski učinci izlaganja odredit će se na temelju praćenja indukcije glavnih detoksifikacijskih enzima u sustavu citokroma P450. U završnoj fazi projekta provest će se terensko istraživanje u rijeci Savi. Dobiveni podatci bit će upotrijebljeni za procjenu okolišne relevantnosti rezultata modelnih pokusa te za prioritizaciju zagađivala farmaceutskog porijekla u savskom bazenu.


farmaceutski spojevi, slatkovodni organizmi, riba, bioakumulacija, metabolizam, sediment, voda, LC-MS, prioritizacija, procjena rizika, rijeka Sava

pharmaceutical compounds, freshwater organisms, fish, bioaccumulation, metabolism, sediment, water, LC-MS, proritization, risk assessment, Sava river

Znanstveno-istraživački projekti

PHARMA-RISK

IP-2019-04-9519

01.02.2020

31.01.2024

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00