izvor podataka: poirot

Naziv

Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi

Biomimetic intelligent composite systems

Opis projekta

Sekundarni karijes, karijes oko zubnih restauracija, najčešći je razlog za njihovu zamjenu, u čak do 70% zamijenjenih restauracija. Bioaktivni remineralizirajući kompozitni materijali sa sposobnošću otpuštanja iona i potencijalom izgradnje oštećene zubne strukture, imitacijom prirodnih procesa mineralizacije, bili bi temelj našeg rada i strategija prevencije sekundarnog karijesa. Osnovni nedostatak većine remineralizirajućih kompozita je njihova slaba mehanička snaga i brža degradacija u oralnoj sredini, što je uglavnom uzrokovano prisutstvom nesilaniziranih, topivih punila koja otpuštaju ione. U predloženom projektu, ovaj problem pokušat će se ublažiti modifikacijom smolaste matrice i/ili inkorporacijom nekoliko vrsta bioaktivnih i inertnih punila i vlakana, uključujući specifično formulirana bioaktivna staklena punila. Najnoviji komercijalno dostupni materijali i polimerizacijska svjetla bit će upotrijebljena za usporedbu podataka. Nove eksperimentalne kompozitne formulacije bit će podvrgnute opsežnoj evaluaciji njihovog remineralizacijskog potencijala, mehaničkih svojstava, polimerizacijske kinetike, apsorpcije vode i topljivosti, transmisije svjetlosti, porasta temperature i sveze za tvrda zubna tkiva. Većina planiranih ispitivanja provest će se tijekom jedne godine kako bi se moglo procijeniti dugoročno ponašanje. Sve navedeno trebalo bi pridonijeti boljem razumijevanju odnosa sastav-struktura-svojstvo i optimizaciji sastava kompozita u budućim ispitivanjima kako bi se ova obećavajuća skupina biomaterijala što više približila kliničkoj primjeni. Posljedice sekundarnog karijesa su fizička bol, samosvjesnost zbog vlastitog izgleda i značajan financijski teret pacijentu, njegovom poslodavcu, zdravstvenom osiguranju i državnoj ekonomiji. Ova neželjena serija događaja mogla bi se spriječiti prevencijom sekundarnog karijesa i poboljšanjem kvalitete života pacijenata s našim bioaktivnim kompozitnim materijalima.

Secondary caries, caries surrounding dental fillings, is the most common reason for their replacement, amounting up to 70% of replaced fillings. Bioactive remineralizing composite materials with the ion-releasing ability and the potential to build up destructed tooth structure by imitation of naturally occurring process of mineralization will be the foundation of our work and a strategy for secondary caries prevention. The main shortcoming of the majority of remineralizing composites is their lower mechanical strength and faster degradation in oral environment, mainly caused by the presence of unsilanized, soluble, ion-releasing fillers. In the proposed project, this issue would be addressed by the modification of resinous matrix and/or incorporation of several kinds of bioactive and inert fillers and fibers, including specifically formulated bioactive glass fillers. The latest commercially available materials and polymerization lights would be used for comparison. New experimental composite formulations would be subjected to comprehensive evaluation of their remineralizing potential, mechanical properties, polymerization kinetics, water sorption and solubility, light transmission, temperature rise and bond to hard dental tissues. Most of the planned studies would be conducted during one year so that long-term behavior could be assessed. This should all contribute to better understanding of the composition-structure-property relationship and optimizing composite formulations in further studies, which should bring this promising class of biomaterials a step closer to clinical applicability. The repercussions of secondary caries are physical pain, self-consciousness due to personal appearance and significant financial burden for patients, their employers, health insurance and the state economy. This unwanted series of events could be averted by preventing secondary caries and improving the quality of life of our patients with our bioactive dental composite materials.

Ključne riječi

bioaktivni kompozitni materijali, remineralizacija, sekundarni karijes, biomimetika, polimerizacija, mehanička svojstva

bioactive composite materials, remineralization, secondary caries, biomimetics, polymerization, mechanical properties

Znanstveno-istraživački projekti

BIOMICS

IP-2019-04-6183

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 1.412.796,47

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama