izvor podataka: poirot

Studiji sjećanja u postjugoslavenskim kontekstima: metodologije, izazovi, fokusi

Memory Studies in Post-Yugoslav Contexts: Methodologies, Challenges, Foci


Predloženi projekt mobilnosti ima za cilj okupiti dvije interdisciplinarne istraživačke skupine s posebnim naglaskom na studije pamćenja, kako bi se 1) pozabavio i istražio tematske i metodološke posebnosti u razvoju discipline studija pamćenja u različitim postjugoslovenskim okvirima različite kulture sjećanja; 2) u vezi s točkom 1. proširiti istraživanja provedena u okviru temeljne istraživačke skupine za kulturne studije pri Centru za kulturološke i religijske studije (CPKR), Fakultet društvenih znanosti (FDV), Sveučilišta u Ljubljani (naziv programske grupe: »Proizvodnja značenja i znanja u doba krize: kulturni, religijski i znanstveno-razvojni aspekti društava u Sloveniji, na Balkanu, u Europi«), jačanje prekogranične suradnje i omogućavanje razvoja zajedničkih prijedloga projekata EU; 3) uočiti sličnosti i produktivne razlike u pristupu studijama pamćenja i kulturološkim studijama i nadograditi na komparativnim prekograničnim studijama slučaja kroz projekt „Memoryscapes“ koji bi ojačao suradnju i povećao međunarodnu vidljivost u novoosnovanoj Master grupi u Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (diplomski studij Metode istraživanja u jugoistočnoj Europi).

The proposed mobility project aims to bring together two interdisciplinary research groups with a distinct focus on memory studies, in order to 1) address and investigate the thematic and methodological specificities in the development of the discipline of memory studies in different post-Yugoslav contexts with markedly different cultures of remembrance; 2) in addressing point 1, to expand the research carried out within the core Cultural studies research group at the Center for Cultural and Religious Studies (CPKR), Faculty of Social Sciences (FDV), University of Ljubljana (Program group title: »The production of meaning and knowledge in a time of crisis: cultural, religious and scientific developmental aspects of societies in Slovenia, the Balkans, Europe«), strengthening cross-border collaboration and allowing for the development of joint EU project proposals; 3) to observe similarities and productive differences in approaches to memory studies and cultural studies and build on comparative cross-border case studies through the project “Memoryscapes” which would strengthen the collaboration and enhance the international visibility within the newly established MA cluster at the Department of Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka (MA in Methods of Research in Southeast Europe).


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

HR-SLO-2020-2021-47

31.01.2020

31.01.2022

nije evidentirano

HRK 7.438,00