izvor podataka: poirot

Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Supramolecular control of photoeliminations


Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti. Očekuje se da će predloženo istraživanje povećati fundamentalna znanja iz supramolekulske kemije, fotofizike i fotokemije policikličkih molekula u izotropnim medijima i supramolekulskim kompleksima. Istraživanje će biti usmjereno na tri reakcije fotoeliminacije. Aspekti kojima ćemo se baviti su učinak molekulske geometrije na reaktivnost i konstantu stabilnosti inkluzijskih kompleksa, kao i utjecaj kompleksiranja na fotofizička svojstva različitih kromofora, učinkovitost fotokemijskih reakcija i raspodjelu produkata. U vezi s predloženim istraživanjem bit će neophodno provesti sintezu velikog broja molekula, dobro definirane i u nekim slučajevima i iznimno složene strukture, što će sigurno zahtijevati značajne inovacije u sintetskoj metodologiji i razvoju postojećih tehnika. Znanstveni ciljevi projekta će ići dalje od trenutnih spoznaja kroz potragu za bio-medicinskim primjenama. Nizu spojeva će biti ispitana antiproliferativna aktivnost, pri čemu će se odreditileadspojeviza daljnja istraživanja i potencijalni razvoj liječenja raka uz minimalne nuspojave. Reakcije fotoeliminacije se studiraju na tri sustava: a) eliminacija dušika kojom nastaju karbenski intermedijeri; b) fotodekarboksilacija različitih spojeva aktiviranih ftalimidnim kromoforom; c) fotodehidratacija i fotoeliminacija kojom nastaju knon-metidi (QMs)

Dynamics of the supramolecular systems facilitates control of the photochemical reactivity and opens opportunities for reactions which cannot be conducted by conventional synthetic methods, in the thermal reactions in isotropic solution. The main strategy of the proposed project is to apply different supramolecular systems to control photochemical reactivity. The proposed research should increase the fundamental knowledge in supramolecular chemistry, photophysics and photochemistry of the polycyclic molecules in isotropic media and the supramolecular complexes. The research will be focused on three photoelimination reactions: extrusion of nitrogen from diazirines and diazo precursors (giving carbenes), photodecarboxylation of different derivatives activated by phthalimides, and photodehydration and photodeamination giving quinone methide intermediates. The aspects which we will address include the effects of molecular geometry on reactivity and stability constants of the inclusion complexes, as well as influence of the complexation on the photophysical properties of different chromophores, efficiency of the photochemical reactions and product distribution. In connection with the proposed investigations it will be necessary to synthesize a large number of well defined and in some cases extremely complex molecules which will certainly ask for substantial innovations in the synthetic methodology and development of the existing techniques. The scientific goals of the project will go beyond the state of the art and search for bio-medical applications. A series of compounds will be screened for antiproliferative activity, providing lead molecules for further research and potential development of cancer treatment with minimal side effects.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

SupraPhotoE

IP-2014-09-6312

01.06.2015

31.08.2019

nije evidentirano

HRK 922.000,00