izvor podataka: poirot

Naziv

Izgradnja mostova: promicanje socijalne uključenosti i dobrobiti obitelji djece s teškoćama_PSI WELL

Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families of Children with Special Needs_PSI WELL

Opis projekta

Obitelji djece s teškoćama doživljavaju veću razinu stresa nego obitelji djece tipičnog razvoja. Cilj ovog projekta je Pružiti roditeljima djece s teškoćama podršku u poboljšanju strategija nošenja sa stresom i razvoj njihovih roditeljskih vještina s krajnjim ciljem poboljšanja njihove socijalne inkluzije i dobrobiti. Aktivnosti u projektu su usmjerene na ispitivanje razine stresa i stresora roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvoj interdisciplinarnog programa (psiho–edukacijsko–socijalnog) podrške osmišljenog za osnaživanje osobnih, socio-emotivnih i roditeljskih i partnerskih vještina. Stoga se provode aktivnosti: - Procjena stupnja socijalne inkluzije, stresa i dobrobiti u 1500 obitelji djece s teškoćama u Europi kroz nacionalno i krosnacionalno istraživanje - Razvoj programa podrške za postizanje dobrobiti obitelji djece s teškoćama - Pospješivanje roditeljskih vještina i odnosa roditelj-dijete kroz razvoj priručnika za roditelje djece s teškoćama - Razvoj psiho-edukacijskog seta za edukatore koji će raditi s roditeljima djece s teškoćama kroz radionice u grupama podrške - Provođenje radionica unutar kojih se pruža podrška roditeljima djece s teškoćama - Evaluacija programa podrške kroz provođenje istog sa 360 obitelji iz Europskih zemalja partnera u projektu - Informiranje i podizanje svijesti zajednice o problemima socijalne inkluzije obitelji djece s teškoćama kroz

Families of children with disabilities experience higher levels of stress than families of children with typical development. The aim of this project is to provide support for parents of children with disabilities in order to improve coping strategies and develope their parenting skills with the ultimate goal of improving their social inclusion and well-being. Activities in the project are aimed at examining the level of stress and stressors of parents of children with disabilities and the development of an interdisciplinary program (psycho-educational-social) support designed to strengthen personal, socio-emotional and parenting and partner skills. Therefore, the following activities are carried out: - Assessing social inclusion, stress and well-being in 1500 families of children with disabilities in Europe through national and cross-national research - Developing support program to improve the well-being of families of children with disabilities - Improving parenting skills and parent-child relationships through the development of a handbook for parents of children with disabilities - Development of a psycho-educational set for educators who will work with parents of children with disabilities through workshops in support groups - Conducting workshops in which support is provided to parents of children with disabilities - Evaluation of the support program through its implementation with 360 families from European partner countries in the project - Informing and raising community awareness about the problems of social inclusion of families of children with disabilities through

Ključne riječi

obitelj, djeca s teškoćama, roditeljski stres, socijalna inkluzija, dobrobit obitelji

families, children with special needs, parental stress, social inclusion, wellbeing of families

Stručni projekti

PSI WELL

Erasmus+ 2016-1-RO01-KA204-024504

01.09.2016

28.02.2019

nije evidentirano

EUR 190.285

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama