izvor podataka: poirot

Naziv

Participacija ranjivih skupina djece

Study on Participation of Children from Vulnerable Groups in Croatia

Opis projekta

Svrha istraživanja je stjecanje sveobuhvatnog uvida u sudjelovanju djece iz ranjivih skupina u Hrvatskoj (djeca Romi, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u sustavu zdravstvene zaštite, djeca u pravosudnom sustavu, djeca izbjeglice i migranti, djeca pogođena siromaštvom i djeca iz izoliranih područja), uključujući informacije o postojećim stavovima, mogućnostima, preprekama i poticajnim čimbenicima za sudjelovanje djece. Nadalje, očekuje se da će studija pružiti konkretne preporuke za buduće aktivnosti Ureda UNICEF-a i njegovih strateških partnera u kontekstu jačanja sudjelovanja djece iz ranjivih skupina u svim aspektima njihovog života. Nalazi studije također će doprinijeti boljem razumijevanju koncepta dječje ranjivosti i podržati aktivnu ulogu djece u provođenju studija i istraživanja. Rezultati i zaključci studije koristit će se za poticanje daljnjih istraživanja, modela i / ili praksi sudjelovanja djece iz ranjivih skupina. Nadalje, dugoročno bi ishodi ovog istraživanja trebali unaprijediti sudjelovanje djece iz ranjivih skupina i na taj način povećati njihovu vidljivost i mogućnost donošenja odluka o pitanjima i pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životima.

The purpose of the study is to gain extensive knowledge on participation of children from vulnerable groups in Croatia (Roma children, children without adequate parental care, children with disabilities, children in a health care system, children in justice system, refugee and migrant children, children affected with poverty and children from isolated areas), including information on existing attitudes, opportunities, barriers and enabling factors for children’s participation. Furthermore, the study is expected to provide concrete recommendations that will lead future UNICEF and partners’ programme activities for strengthening participation of children from vulnerable groups, in all aspects of their living. Study’s findings will also contribute to better understanding of children’s vulnerability concept(s) and will support children’s active role in conducting studies and researches. It will be utilised by different stakeholders in order to foster further researches, models and/or practices concerning participation of children from vulnerable groups. Furthermore, in the long run it should improve participation of children from vulnerable groups and thus increase their visibility and possibility of decision making on the questions and issues directly related to their lives.

Ključne riječi

participacija djece; ranjive skupine

child participation; vulnerable groups

Znanstveno-istraživački projekti

DOM_STRU_PART_2018_RANJ

---

01.09.2018

01.03.2019

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama